OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy pn."Dostawa paliw płynnych na potrzeby Urzędu Gminy Czeremcha", Numer ogłoszenia 401238 - 2011, Znak : GGiOŚ.271.7.2011.IL

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)