OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Ÿ  Cena wywoławcza lokalu mieszkalnego wynosi – 46 300,00 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy trzysta złotych)

wadium wynosi - 9 200,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy dwieście złotych) postąpienie nie mniej niż – 930,00 ( słownie: dziewięćset trzydzieści złotych)

Przetarg odbędzie się w dniu 14 grudnia  2011 roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Czeremsze ul. Duboisa 14, pokój nr 6.

Wadium należy wnieść w pieniądzu PLN do dnia 12 grudnia 2011 roku na konto Urzędu Gminy nr 57 1020 1332 0000 1102 0037 7226 PKO BP o/Hajnówka

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu.        

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w uzgodnionym terminie w Kancelarii   Notarialnej, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty   sporządzenia  aktu notarialnego  oraz  założenia księgi wieczystej ponosi Kupujący.

Termin i miejsce zawarcia aktu - umowy sprzedaży zostanie ustalony z kandydatem na nabywcę po zakończeniu przetargu najpóźniej w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów z podaniem przyczyny, niezwłocznie podając informacje o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości w taki sposób jak ogłoszenie o przetargu.

 

                                                                                                 Wójt Gminy

                                                                                             mgr Jerzy Szykuła

Treść ogłoszenia w formacie *.doc