INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak sprawy: GGiOŚ.271.8.2011.IL Nazwa zadania: ,,Remont Gminnej Świetlicy Wiejskiej w Czeremsze - Wsi, Gmina Czeremcha”