OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi pt. Organizacja wycieczek dla uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Szkoły Podstawowej w ramach projektu "Nie tylko książką uczeń żyje, czyli wykorzystujemy wiedzę w praktyce"". Numer ogłoszenia: 47946 - 2012; Znak : GGiOŚ.271.1.2012.IL

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5