OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy pt."Dostawa paliw płynnych na potrzeby Urzędu Gminy Czeremcha". Numer ogłoszenia: 387456 - 2012, Znak : GGiOŚ.271.7.2012.IL.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)