OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane pt.: "Przebudowa dróg gminnych: ul. Gruntowej, Polnej, Gołębiej, Krótkiej, Podleśnej, odcinka ul. Sportowej i Sosnowej w Czeremsze, Gmina Czeremcha”, Numer ogłoszenia: 270212 - 2013, Znak: GGiOŚ.271.6.2013.IL

1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

2. Dokumentacja techniczna

3. Kosztorysy ofertowe