W związku z podjętą Uchwałą Rady Gminy Czeremcha Nr XXIII/186/13 z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości takiej opłaty (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 poz. 2751) Urząd Gminy informuje, że

z dniem 1 sierpnia 2013 roku

obowiązują nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Kwoty nowych stawek wynoszą:

- sposób selektywny - 13 zł od gospodarstwa domowego

- sposób zmieszany - 18 zł od gospodarstwa domowego

w związku z powyższym na podstawie Art. 6m. Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu porządku i czystości w gminach

WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI JEST ZOBOWIĄZANY

do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

powyższą deklarację należy złożyć do tut. Urzędu do dnia 25 lipca, pokój nr 7 w godzinach 7:30 – 15:30.

Wójt Gminy Czeremcha