Instrumenty wspierania przedsiębiorczości

 

Wsparcie oraz pomoc w rozwoju działalności gospodarczej różnego typu w naszym regionie można uzyskać z  następujących źródeł:

1) CENTRUM WDRAŻANIA PROJEKTÓW PRZY BIAŁOWIESKIM PARKU NARODOWYM

Oferuje: pomoc doradczą i konsultacyjną, działalność informacyjną i doradczą w ramach programu  MIKRODOTACJI na obszarze Powiatu Hajnowskiego

O granty w ramach mikrodotacji ubiegać się mogą następujące podmioty:

- organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia,

- mikroprzedsiębiorcy oraz osoby fizyczne zamieszkujące i prowadzące lub zamierzające podjąć działalność gospodarczą na obszarze działania, w tym również rolnicy w ramach prowadzonego gospodarstwa rolnego,

Program realizowany będzie w dwóch komponentach w trzech rundach aplikacyjnych:

a) runda 1: III kwartał  2013r. (Komponent nr 2) i IV kwartał 2013r. (Komponent nr 1)

b) runda 2: II kwartał 2014r. (Komponent nr 1 i Komponent nr 2)

c) runda 3: I kwartał 2015r. (Komponent nr 1 i Komponent nr 2)

Obecnie uruchomiony został nabór wniosków do Komponentu nr 2, który skierowany jest do: 

- osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do centralnej ewidencji działalności gospodarczej,

- osób fizycznych prowadzących działalność rolniczą zamierzających podjąć  działalność niezwiązaną z rolnictwem, w tym  w szczególności agroturystykę,

- innych podmiotów o ile są mikroprzedsiębiorcami (zatrudniających do 9 osób),

- osób fizycznych zamierzających podjąć własną działalność gospodarczą.

Więcej szczegółowych informacji o programie można uzyskać pod adresem: www.cwpbialowieza.pl, lub w biurze projektu:

  Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża pokój 115 (w pokojach gościnnych BPN) 

  tel./fax 85 655 24 15

   e-mail: //cwpbialowieza@nida.pl">cwpbialowieza@nida.pl

Centrum poleca również: FUNDUSZ EKONOMII SPOŁECZNEJ z ramienia Nidzickiej Fundacji Rozwoju „NIDA”, który w partnerstwie z Towarzystwem Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych realizują projekt: „Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej”, który ma na celu wzmocnienie działalności gospodarczej  podmiotów ekonomii społecznej (m.in. organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą). Więcej na: http://www.tise.pl/ngo/es-fundusz/ 

2) PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Oferuje: pożyczki dla firm do 500 000 zł oraz na rozpoczęcie działalności gospodarczej, prowadzi doradztwo gospodarcze w ramach Sieci Centrów Wspierania Biznesu

Białystok                                                                      Hajnówka 

ul. Starobojarska 15, 15-073 Białystok                 ul.Wierobieja 30/18 17-200 Hajnówka

tel.: 85 740 86 92 lub 85 740 86 83               tel/fax: 85 682-51-87

www.pfrr.pl. / www.een.pfrr.pl                              Alicja Orzechowska 

e-mail: //fundusz@pfrr.pl">fundusz@pfrr.pl / //euresp@pfrr.pl ">euresp@pfrr.pl             e-mail: //orzechowska@pfrr.pl">orzechowska@pfrr.pl

3) PODLASKA AKADEMIA ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ - projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej

W ramach projektu przewiduje się wsparcie merytoryczne i finansowe inicjatyw tworzenia spółdzielni socjalnych.

Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej,            Ekspert ds. ES – Paweł Wołkowycki

ul. Ks. Ignacego Wierobieja 2 lok.11,                        tel. kom (+48) 662-005-059

17-200 Hajnówka                                                          //inkubator.hajnowka@europartner-akie.pl">inkubator.hajnowka@europartner-akie.pl

tel./fax: (+48) 85 682-30-03                                          www.przedsiebiorczepodlasie.pl

4)  PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PO KL) 2007-2013 województwa Podlaskiego oferuje dotacje dla osób bezrobotnych oraz osób fizycznych na uruchomienie działalności gospodarczej w ramach: Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia  

W najbliższym czasie zostanie ogłoszony konkurs na dofinansowanie działalności gospodarczej w ramach w/w konkursu. Mieszkańcy Powiatu Hajnowskiego będą  mogli skorzystać ze wsparcia w ramach projektu po ogłoszeniu konkursu przez realizatorów: Starostwo Powiatowe  w Siemiatyczach i Polskie Centrum Edukacji i Analiz "ORDO" sp. z o.o. w Białymstoku, którzy będą prowadzić nabór wniosków dla 4 powiatów: siemiatyckiego, wysokomazowieckiego, bielskiego i hajnowskiego. Nieodpłatne wsparcie przy aplikowaniu deklaruje CENTRUM WDRAŻANIA PROJEKTÓW PRZY BIAŁOWIESKIM PARKU NARODOWYM,   

  Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża pokój 115 (w pokojach gościnnych BPN) 

  tel./fax 85 655 24 15,   www.cwpbialowieza.pl,  

e-mail: //cwpbialowieza@nida.pl">cwpbialowieza@nida.pl

Wydział Promocji I Rozwoju 

Starostwo Powiatowe w Hajnówce