Szacowanie szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych

W nawiązaniu do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych Koło Łowieckie „Puszcza" w Białowieży potwierdza wcześniejszą informację, że zgłoszenia szkody w formie pisemnej wg załączonego wzoru należy kierować na adres koła tj. Koło Łowieckie „Puszcza", ul. Tropinka 94, 17-230 Białowieża.

Biorąc pod uwagę wymogi formalno-prawne zawarte w powołanym Rozporządzeniu oraz dążenie do eliminowania sytuacji, konfliktowych przy szacowaniu szkód i wypłacie odszkodowań informujemy o załączaniu do zgłoszenia szkody (wg podanego wzoru) następujących dokumentów.

 1. Wzór zgłoszenia szkody łowieckiej,
  1. Kserokopia wypisu z rejestru gruntów (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące od dnia składania wniosku),
  2. Kserokopia kopii mapy ewidencyjnej gruntów z działką, na której wystąpiła szkoda (wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące od dnia składania wniosku),
 2. Kserokopia umowy dzierżawy w przypadku dzierżawienia działki,
  1. Dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa do dokonywania w imieniu poszkodowanego czynności prawnych związanych z postępowaniem odszkodowawczym, a w szczególności do uczestnictwa w oględzinach, ostatecznym szacowaniu szkód oraz składania podpisów w protokołach i innych dokumentach w przypadku gdy poszkodowany wyznaczy pełnomocnika,
  2. Zawiadomienie o zbiorze i terminie sprzętu przy ostatecznym szacowaniu,
  3. Formularz z danymi ze wskazaniem numeru rachunku bankowego lub innej formy zapłaty odszkodowania,

Właścicieli i posiadaczy gruntów na których powstała szkoda informujemy, że zgodnie z w/w Rozporządzeniem oględzin oraz szacowania szkód dokonuje się w terminie siedmiu dni od daty zgłoszenia szkody. Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego zawiadamia poszkodowanego o terminie oględzin, ostatecznego szacowania szkody lub ponownego szacowania szkody nie później niż na 2 dni przed ich dokonaniem, a za porozumieniem stron

- w terminie krótszym.

Nieobecność zawiadomionego poszkodowanego nie wstrzymuje dokonania oględzin lub ostatecznego szacowania szkody.

Z oględzin oraz szacowania szkody szacujący sporządza protokół w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej strony, który podpisują szacujący szkodę, poszkodowany lub jego pełnomocnik oraz przedstawiciel właściwej terytorialnie izby rolniczej, jeżeli uczestniczył w oględzinach lub ostatecznym szacowaniu szkody.

 

Protokół ten jest dokumentem potwierdzającym w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa działania siły wyższej lub wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności na gruntach rolnych zgodnie z §1 pkt 3d Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 października 2009 roku (Dz. U, 168 poz, 1326).

wzory formularzy