Dane ogólne

Gmina Czeremcha położona jest w południowej części województwa podlaskiego. Z danych historycznych wynika, że teren gminy Czeremcha zgodnie z mapą powiatu brzeskiego z końca XV wieku jest zaznaczony jako wieś Nurzec - dzisiaj Czeremcha Wieś, wg lustracji z lat 1661-1664 jej nazwa już brzmi "Nurzec alias Czeremcha". Były to ziemie należące do króla. Czeremcha siedziba gminy, powstała równocześnie z utworzeniem szlaku kolejowego Brześć-Czeremcha-Białystok w roku 1905. Od tego czasu datuje się powstanie Czeremchy.

Ogólna powierzchni gminy wynosi 9.673 ha.

Dla rzeźby powierzchni gminy charakterystyczne są formy lodowcowe oraz szczelinowe wodnolodowcowe (ozy, kemy) z okresu zlodowacenia środkowopolskiego. W sumie jest to teren słabo urozmaicony pod względem morfologicznym, a duża część powierzchni gminy maskowana jest pokrywą leśną. Nieco bardziej urozmaiconą morfologię posiada północo-wschodnia część gminy, zbudowana z piaszczysto-żwirowych osadów lodowcowych. W północnej i w północno-wschodniej części gminy na glinie zwałowej występują piaski, żwiry i głazy lodowcowe.
Teren gminy położony jest w dorzeczu Wisły i należy do zlewni rzeki Bug. Południowa i wschodnia część terenu odwadniana jest przez rzekę Pulwę oraz dopływ rzeki Brodziec, Sipurki i Nurczyka oraz rzeki Nurzec. Na terenie gminy występują gleby o niskich klasach bonitacyjnych.

W strukturze obszaru gminy istotną rolę odgrywają jej przyrodnicze struktury funkcjonalno-przestrzenne tworzące tzw. System ekologiczny gminy.
Do głównych obszarów systemu ekologicznego gminy należą:

  • doliny rzek o znaczeniu regionalnym i funkcjach: ekologicznej, krajobrazowej i gospodarczej oraz elementy drobnoprzestrzenne systemu przyrodniczego gminy
  • kompleksy leśne jako elementy drobnoprzestrzenne systemu przyrodniczego gminy o znaczeniu lokalnym i funkcjach ekologicznych, gospodarczych i krajobrazowych, pełniące jednocześnie funkcję wodo i glebo ochronną oraz stanowiące ostoje dla dzikiego ptactwa i zwierzyny, zasobne w owoce runa leśnego.

 

Infrastruktura drogowa

Gmina Czeremcha ma dobre połączenie komunikacyjne PKP. Drogą kolejową bezpośrednio można dojechać do Warszawy, Siedlec, Białegostoku, Hajnówki-siedziby powiatu oraz do Brześcia na Białoruś. Funkcjonuje także komunikacja autobusowa PKS oraz osobowe drogowe przejście graniczne w Połowcach pomiędzy RP a RB.

System komunikacyjny gminy Czeremcha tworzy układ drogowy drogi krajowej, dróg powiatowych, gminnych i lokalnych wiejskich. Ogólnie należy stwierdzić, że stan technicznych dróg na terenie gminy jest zadowalający. Na terenie gminy występują:

  • drogi powiatowe o łącznej długości 31,8 km,
  • drogi gminne i lokalne wiejskie o łącznej długości 53,5 km,
  • droga krajowa o łącznej długości 8,5 km o nawierzchni bitumicznej