„Poprawa transgranicznego systemu ochrony środowiska gmin Czeremcha i Wysokie poprzez rozbudowę infrastruktury kanalizacyjnej”

 

(Nr IPBU.02.01.00-20-412/11-00)

 

logo PL-BY-UA UE

 

 

Podpisanie umowy na realizację projektu pn. ,,Poprawa transgranicznego systemu ochrony środowiska gmin Czeremcha i Wysokie poprzez rozbudowę infrastruktury kanalizacyjnej”

 

Projekt będzie realizowany w dwóch etapach. W skład etapu I wchodzą działania obejmujące swoim zakresem prace związane z budową kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Gminie Czeremcha (w miejscowościach Czeremcha oraz Kuzawa) i mieście Wysokie (przy ulicach: Puškinskaja, Savieckaja, Kirawa, Savieckich Pahraničnikaŭ, 17 Vierasnia, Bielaruskaja, 9 Studzienia). W ramach zadania wybudowane zostanie 8,172 km sieci kanalizacyjnej po stronie polskiej oraz 17,5 km w mieście Wysokie. W miejscowościach Czeremcha oraz Kuzawa zostaną wykonane trzy przepompownie ścieków: P-2, P-3, P-4, z kolei w mieście Wysokie ze względu na większy obszar położenia sieci kanalizacyjnej zostanie wykonanych siedem przepompowni. Do powstałej infrastruktury zostanie podłączonych 3000 osób (550 w gminie Czeremcha, 2500 w mieście Wysokie).

Etap II swoim zakresem obejmuje zadania polegające na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szeregu imprez kulturowych z udziałem strony polskiej i białoruskiej. Imprezy mają na celu nawiązanie i zacieśnienie dwustronnej współpracy transgranicznej pomiędzy państwami w różnych dziedzinach. Planowane są 2 konferencje, jedna otwierająca projekt w Czeremsze, druga natomiast, wieńcząca projekt zostanie zorganizowana na terenie Białorusi. Konferencje poruszą temat budowy kanalizacji w kontekście działań mających bezpośredni pozytywny wpływ na ochronę środowiska naturalnego. Podczas konferencji odbędą się wizyty studyjne które umożliwią ich uczestnikom przyjrzenie się z bliska efektom realizacji projektu.

Całkowita wartość projektu wynosi 3 841 757,99 EURO, z czego dofinansowanie w kwocie 3 457 582,19 EURO stanowi 90 % łącznych kosztów kwalifikowanych, natomiast wkład własny partnerów – 10 %. Wydatki przewidziane na każdego z Partnerów wynoszą odpowiednio: Gmina Czeremcha – 2 218 583,80 EURO, Miejski Komitet Wykonawczy Miasta Wysokie370,73 EURO, Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska – 456,94 EURO, Miejskie Zjednoczone Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej „Kamienieckie ŻKCh” - 1 622 346,52 EURO.

Projekt będzie miał bezpośredni i pozytywny wpływ na grupy docelowe, którymi są mieszkańcy rejonu Kamieniec oraz powiatu hajnowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców miasta Wysokie i Gminy Czeremcha oraz odwiedzających te regiony wczasowiczów i turystów. Rezultaty projektu będą miały bardzo szeroki zakres społeczny. Przede wszystkim poprawi się sytuacja grup docelowych (zarówno mieszkańców, jak i turystów) w zakresie podwyższenia standardu życia, poprzez poprawę stanu środowiska, zmniejszenie ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do pobliskich wód powierzchniowych oraz dzięki wygodzie, jaką niesie za sobą podłączenie do systemu kanalizacyjnego. Skutkować to będzie wzrostem atrakcyjności inwestycyjnej regionu a tym samym przyczyni się do wzrostu zatrudnienia w regionie.

Dzięki budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w gminie Czeremcha i mieście Wysokie zostanie zmniejszone zanieczyszczenie środowiska, co będzie miało bezpośredni wpływ na poprawę jakości wód podziemnych i gruntowych zarówno po stronie polskiej jak również białoruskiej.

Realizowany projekt zakłada również wymianę doświadczeń pomiędzy Partnerami, wspólne działania edukacyjne i informacyjne, efektem czego będzie podniesienie świadomości społeczności lokalnej na temat ochrony środowiska. W wyniku planowanych do zorganizowania konferencji nt. dobrych praktyk w zakresie ochrony środowiska naturalnego otuliny Białowieskiego Parku Narodowego, wypracowane zostanie wspólne programowanie zapobiegania i monitoringu zagrożeń wynikających z niewłaściwej gospodarki odpadami.

Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest w listopadzie 2015 r.

 

 

Ta publikacja została wydana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Odpowiedzialność za zawartość tej publikacji leży wyłącznie po stronie Gminy Czeremcha i nie może być w żadnym wypadku traktowane jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.