OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy pt.:  "Dostawa paliw płynnych na potrzeby Urzędu Gminy Czeremcha”, numer ogłoszenia: 466150 - 2013, Znak: GGiOŚ.271.8.2013.IL


  • SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
  • załącznik nr 1
  • załącznik nr 2
  • załącznik nr 3
  • załącznik nr 4
  • załącznik nr 5
  • załącznik nr 6
  •