O Szwajcarsko - Polskim Programie Współpracy (SPPW)

image002

 

ProgramSzwajcarski ma na celu przede wszystkim zmniejszenie różnic w rozwoju społeczno - gospodarczym pomiędzy Polską a wysoko rozwiniętymi krajami UE, jak również niwelowanie tych różnic na terytorium Polski, szczególnie pomiędzy ośrodkami miejskimi a słabo rozwiniętymi obszarami peryferyjnymi, określonymi jako obszary tzw. koncentracji geograficznej. Ponadto Program Współpracy będzie miał pozytywny wpływ na zacieśnianie współpracy bilateralnej pomiędzy Polską a Szwajcarią.

Informacje na temat Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy dostępne są na witrynach internetowych:

www.programszwajcarski.pl i www.swiss-contribution.admin.ch/poland .

Pomoc finansowa w ramach SPPW jest skierowana na dofinansowanie projektów w ramach następujących priorytetów i obszarów tematycznych:

Priorytet 1: Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform:

• Inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych,

• Środki ochrony granic

Priorytet 2: Środowisko i infrastruktura:

• Odbudowa, remont, przebudowa i rozbudowa podstawowej infrastruktury oraz poprawa

stanu środowiska,

• Bioróżnorodność i ochrona ekosystemów oraz wsparcie transgranicznych inicjatyw

środowiskowych

Priorytet 3: Sektor prywatny:

• Poprawa środowiska biznesowego i dostępu do kapitału dla małych i średnich

przedsiębiorstw (MŚP)

• Rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP

Priorytet 4: Rozwój społeczny i zasobów ludzkich:

• Ochrona zdrowia

• Badania i rozwój (m.in. Fundusz Stypendialny, projekty badawcze)

Alokacje specjalne: Grant blokowy dla organizacji pozarządowych, pomoc techniczna.

W ramach obszaru tematycznego nr 2 „Środki ochrony granic" obowiązuje procedura pozakonkursowa - projekty identyfikowane są przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Dostępna alokacja w ramach ww. obszaru wynosi obecnie 32.000.000 CHF i jest rozdysponowana dla 7 Projektów, w tym m.in. dla Projektu KIK/20 „Wkład w poprawę przepustowości i kontroli kolejowego przejścia granicznego w Siemianówce" oraz Projektu KIK/74 "Wkład w poprawę przepustowości i kontroli drogowego przejścia granicznego w Połowcach", realizowanego przez Wojewodę Podlaskiego.