Pomoc za szkody dzików

 

Pomoc będzie udzielana producentom rolnym, którzy do 28 listopada 2014r. złożą wniosek o udzielenie pomocy finansowej w powiatowych biurach ARiMR właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę rolnika. Wysokość pomocy wyniesie 850 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których szkody zostały wyrządzone przez dziki. Wsparcie, o którym mowa ma charakter pomocy de minimis. Oznacza to, że maksymalna kwota rekompensat wypłaconych w ramach tej pomocy, w ciągu trzech ostatnich lat, nie może być wyższa niż równowartość 15 tys. euro. Wysokość pomocy ustala się jako iloczyn powierzchni upraw rolnych, na których zostały wyrządzone szkody, wykazane przez Zespół powołany przez Dyrektora Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie do oceny rozmiaru szkód wyrządzonych przez dziki w uprawach rolniczych na obszarze wojewodztwa podlaskiego, oraz stawki pomocy na 1 ha powierzchni upraw. Wyliczona wysokość przyznanego wsparcia będzie pomniejszona o wysokość odszkodowania uzyskanego przez rolnika na podstawie prawa łowieckiego.

 Wniosek zawiera:

  • Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo      nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy.
  • Numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o      krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych      oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.
  • Numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu      ewidencji ludności (PESEL) albo numer identyfikacji podatkowej (NIP)      wnioskodawcy, a w przypadku osób fizycznych nieposiadających obywatelstwa      polskiego – numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego      tożsamość.
  • Numer działki ewidencyjnej, na której jest prowadzona      uprawa rolna, w której szkody zostały wyrządzone przez dziki, wraz z nazwą      obrębu ewidencyjnego, w którym ta działka się znajduje, oraz powierzchnię      tej działki.

Do wniosku należy dołączyć: zaświadczenie dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie lub pomocy de minimis rybołówstwie lub innych pomocy de minimis; oświadczenie producenta rolnego o powierzchni upraw, na której w 2014 r. wyrządzone zostały szkody oraz o tym, czy uzyskał odszkodowanie z tytułu tych szkód na podstawie prawa łowieckiego, a jeżeli uzyskał takie odszkodowanie - również o jego wysokości.

Dokumenty do pobrania: www.arimr.gov.pl