W dniu 28.07.2017 w Urzędzie Gminy w Czeremsze o godzinie 9:00 odbędzie się spotkanie szkoleniowe dla hodowców trzody chlewnej oraz wszystkich zainteresowanych rolników na temat „Bioasekuracja w gospodarstwach prowadzących produkcję zwierzęcą z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności”.

W szkoleniu będzie brał udział pracownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Hajnówce i Powiatowego Lekarza Weterynarii w Hajnówce.

 

Ryszard Woś

p.o. Kierownika PZDR Hajnówka,

tel/fax 85 682 20 10,

kom. 502 477 933

 

wernisaz 070717

 

PKP PLK S. A. Zakład Linii Kolejowych w Białymstoku zgodnie z uregulowaniami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 1744) dotyczącymi kwalifikacji i funkcjonowania przejazdów kolejowo-drogowych informuje co następuje: