Komisje

Komisja Rozwoju i Budżetu Rady Gminy Czeremcha

 • SZATYŁOWICZ Wiktor – Przewodniczący Komisji,
 • SZYMAŃCZUK Mariola – Wiceprzewodniczący Komisji,
 • CHROMIŃSKA Olesia - Członek Komisji,
 • DANILUK Eugeniusz - Członek Komisji,
 • DOCNIK Eugeniusz - Członek Komisji,
 • JANCZUK Mikołaj - Członek Komisji,
 • KERDELEWICZ Eugenia - Członek Komisji,
 • LIPIŃSKI Janusz - Członek Komisji,
 • MARTYNIUK Eugenia - Członek Komisji
 • PAGÓR Aleksander - Członek Komisji
 • SAMOSIUK Mikołaj - Członek Komisji
 • SZOPLIK Agata Ewa - Członek Komisji
 • SZYMANIUK Mariusz - Członek Komisji
 • ZAKRZEWSKA Teresa Regina - Członek Komisji

 

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Czeremcha

 • PAGÓR Aleksander - Przewodniczący Komisji,
 • CHROMIŃSKA Olesia - Członek Komisji,
 • DOCNIK Eugeniusz – Członek Komisji,
 • KERDELEWICZ Eugenia- Członek Komisji,
 • ZAKRZEWSKA Teresa Regina—Członek Komisji.

  

Komisja skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Czeremcha

 • LIPIŃSKI Janiusz – Przewodniczacy Komisji,
 • DANILUK Eugeniusz – Członek Komisji,
 • SAMOSIUK Mikołaj - Członek Komisji,
 • SZOPLIK Agata Ewa-- Członek Komisji.

Skład rady

Rada Gminy Czeremcha, kadencja 2018-2023

 • WASILUK Mikołaj - Przewodniczący
 • SZYMANIUK Mariusz - Wiceprzewodniczący
 • CHROMIŃSKA Olesia
 • DANILUK Eugeniusz
 • DOCNIK Eugeniusz
 • JANCZUK Mikołaj
 • KERDELEWICZ Eugenia
 • LIPIŃSKI Janusz
 • MARTYNIUK Eugenia
 • PAGÓR Aleksander
 • SAMOSIUK Mikołaj
 • SZATYŁOWICZ Wiktor - Postanowienie Komisarza Wyborczego w Białymstoku
 • SZOPLIK Agata Ewa
 • SZYMAŃCZUK Mariola
 • ZAKRZEWSKA Teresa Regina
 • NICZYPORUK Anetta Justyna

Wójt Gminy Czeremcha

Jerzy Wasiluk

Pokój nr: 11 (wejscie przez Sekretariat)

tel. 85 685 00 99

Wójt przyjmuje interesantów:

 w każdy poniedziałek w godzinach 14:00 - 16:00 

 

Kierownikiem Urzędu jest Wójt, który wykonuje swoje czynności przy pomocy Sekretarza i Skarbnika, określając przy tym ich zadania.

 

Kompetencje Wójta:

 1. kieruje bieżącymi sprawami Gminy i reprezentuje ją na zewnątrz,
 2. kieruje i nadzoruje pracę Urzędu,
 3. wykonuje czynności organu obrony cywilnej,
 4. wykonuje czynności przełożonego w stosunku do kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 5. składa oświadczenie woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Gminy,
 6. wydaje zarządzenia, regulaminy i instrukcje,
 7. wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości Gminy,
 8. może upoważnić na piśmie pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych,
 9. udziela pełnomocnistwa w sprawach należących do jego wyłącznej kompetenji,
 10. mianuje pracowników samorządowych.