Stypendium na rok szkolny 2020/2021

Stypendium szkolne

 Prawo do pomocy materialnej o charakterze socjalnym przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Czeremcha (bez względu na miejsce pobierania nauki) :

  • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych,
  • do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
  • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki- do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
  • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych- do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
  • słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych- do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Darmowe podręczniki

Uczniowie szkoły podstawowej otrzymują podręczniki oraz ćwiczenia za darmo. Trzeba jedynie kupić książki do przedmiotów nieobowiązkowych, czyli np. religii czy etyki.

Podręczniki nie będą własnością dzieci, lecz szkoły. Będą na stanie biblioteki. Po rozpoczęciu roku szkolnego, zostaną one wypożyczone uczniom, którzy po zakończeniu roku zobowiązani są je oddać. Jeżeli książka nie będzie nadawała się do użytku, będą musieli za nią zapłacić w wysokości nie przekraczającej kosztu zakupu podręcznika.

Inaczej sytuacja wygląda z bezpłatnymi ćwiczeniami, gdyż one nie podlegają zwrotowi.

Za książki zapłacą uczniowie szkół średnich, liceów i techników.