Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie rewitalizacji działek 528 i 573 z przeznaczeniem na skwer ogólnodostępny zlokalizowany pomiędzy ulicami Szkolną a Duboisa w miejscowości Czeremcha, realizowanego z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie projektu pn. ,,Rewitalizacja działek 528 i 573 z przeznaczeniem na skwer ogólnodostępny zlokalizowany pomiędzy ulicami Szkolną a Duboisa w miejscowości Czeremcha” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, Nr Projektu WND-RPPD.08.06.00-20-0485/20.

Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00071273/01
Znak sprawy: GGiOŚ.271.7.2021.ES

Szczegóły i dokumentacja prowadzonego postępowania dostępne są pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/26b1e506-fe22-4066-a32c-43377f817e37

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyposażenia do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Czeremsze przy ul. Duboisa 12, realizowanego z z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie projektu pn. ,,Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w Czeremsze” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VI: Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami, Działanie 6.1 Efektywny system gospodarowania odpadami, Nr Projektu RPO.06.01.00-20-0026/19.

Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00068551/01
Znak sprawy: GGiOŚ.271.6.2021.ES

Szczegóły i dokumentacja prowadzonego postępowania dostępne są pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/655436bd-bb80-41d7-a81f-c8272ba90641

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie rewitalizacji działek 528 i 573 z przeznaczeniem na skwer ogólnodostępny zlokalizowany pomiędzy ulicami Szkolną a Duboisa w miejscowości Czeremcha, realizowanego z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie projektu pn. ,,Rewitalizacja działek 528 i 573 z przeznaczeniem na skwer ogólnodostępny zlokalizowany pomiędzy ulicami Szkolną a Duboisa w miejscowości Czeremcha” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, Nr Projektu WND-RPPD.08.06.00-20-0485/20.

Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00051724/01
Znak sprawy: GGiOŚ.271.5.2021.ES

Szczegóły i dokumentacja prowadzonego postępowania dostępne są pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f040e6eb-85ca-489a-a531-8e1d0843c9f3