Zadanie pn. ,,Wykonanie przebudowy i rozbudowy stacji uzdatniania wody w Kuzawie, gm. Czeremcha” realizowane jest na działce o nr geod. 1672/4 w miejscowości Kuzawa, gm. Czeremcha. Wykonawcą inwestycji jest Firma Bartosz Sp.j. Bujwicki, Sobiech z siedzibą w Białymstoku. Wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu umowy wynosi 3.493.200,00 zł brutto.

Zakres prac obejmuje:

 • budowę dwóch zbiorników wyrównawczych o poj. 150 m3 każdy;
 • budowę dwóch zbiorników bezodpływowych o poj. 2,0 m3 każdy;
 • przebudowę osadnika popłuczyn o poj. 15 m3;
 • przebudowę obudów studni głębinowych;
 • budowę i przebudowę instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i elektrycznych;
 • wymianę ogrodzenia;
 • wykonanie utwardzeń;
 • przebudowę budynku stacji uzdatniania wody;
 • rozbiórkę instalacji wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych.

Przedsięwzięcie realizowane jest z udziałem środków w wysokości 1 173 214,14 zł pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii".

 

DSC 0084 DSC 0081 DSC 0063

DSC 0077 DSC 0074 DSC 0070

DSC 0068

Przedmiotem inwestycji są roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu odcinka drogi powiatowej nr 1779B od drogi krajowej nr 66 do przejazdu kolejowego w Czeremsze.
W ramach tego zadania zostaną wykonane:

 • remont istniejącej nawierzchni jezdni,
 • remont chodników oraz ciągu pieszo – rowerowego,
 • wymiana oznakowania pionowego i odtworzenie oznakowania poziomego.

            Całkowita wartość zadania przekracza 1,9 mln zł. Na ten cel Powiat Hajnowski pozyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 978 363,52 zł oraz przeznaczył środki własne w wysokości 250 000,00 zł. W budżecie gminy Czeremcha na rok 2022 ujęta została kwota 700 000,00 zł na współfinansowanie kosztów remontu tej drogi na ww. odcinku.

            Obecnie trwa remont chodników i ciągów pieszo-rowerowych oraz remont istniejącej nawierzchni jezdni o zmiennej szerokości metodą nakładki asfaltowej o grubości 4 cm. Jednocześnie będą prowadzone prace polegające na ułożeniu sieci kanalizacji sanitarnej w ramach rozbudowy systemu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czeremcha. W związku z tym remont nawierzchni jezdni będzie podzielony na etapy. Pierwszy etap prowadzić będzie do ul. Ogrodowej, drugi etap od ul. Ogrodowej do przejazdu kolejowego zostanie wykonany po zakończeniu prac ziemnych związanych  z rozbudową systemu sieci kanalizacji.

 

DSC 0029 DSC 0030 DSC 0033

DSC 0034 DSC 0039 DSC 0045

DSC 0052

Na podstawie umowy nr 632.18.13.2021 z dnia 23 grudnia 2021 r Województwo Podlaskie udzieliło pomocy finansowej Gminie Czeremcha w kwocie 50 000,00 zł przeznaczonej na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym.

Powyższa dotacja została przeznaczona na zakup specjalistycznego sprzętu niezbędnego do realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – posypywarki, przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg.

Kwota zakupu została opłacona z dotacji Województwa Podlaskiego.

Gmina Czeremcha posiada wyodrębnioną dokumentację finansowo-księgową środków finansowych otrzymanych na realizację ww. zadania.

Na stronie www.czeremcha.pl została upubliczniona informacja o sfinansowaniu zakupu ze środków otrzymanych tytułem dotacji Województwa Podlaskiego.

Posypywarka 1 Posypywarka 2

Gmina Czeremcha informuje, że przedsięwzięcie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czeremcha” jest dofinansowane w 2021 roku ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania/Poddziałania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego (Umowa Nr UDA-RPPD.08.06.00-20-0439/20-00).

Projekt dotyczy modernizacji oświetlenia ulicznego w gminie Czeremchy. Celem projektu jest poprawa infrastruktury społecznej, wzrost efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego, regulacja emisji CO2 do powietrza, zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez wzrost jakości infrastruktury technicznej, ochrona środowiska w wyniku redukcji zanieczyszczeń do atmosfery, redukcja kosztów opłat za energię przez gminę.

Całkowita wartość projektu: 535 704,27 zł.

Kwota dofinansowania: 418 756,12 zł.

 

led1 1  led1 2

Gmina Czeremcha informuje, że przedsięwzięcie pn. „Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w Czeremsze” jest dofinansowane w 2021 roku ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VI. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami Działanie 6.1 Efektywny system gospodarowania odpadami (Umowa Nr UDA-RPPD.06.01.00-20-0026/19-00).

Projekt polega na modernizacji (przebudowie) Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) w Czeremsze. Celem projektu jest wzrost udziału odpadów komunalnych zebranych selektywnie w gospodarstwach domowych, w tym surowców odnawialnych na obszarze gminy Czeremcha.

Całkowita wartość projektu: 3 117 686,70 zł.

Kwota dofinansowania: 1 621 304,63 zł.

 

DSC 0001 DSC 0002 DSC 0003 DSC 0008

DSC 0009 DSC 0011 DSC 0013 DSC 0015

DSC 0016 DSC 0018 DSC 0020 DSC 0025

DSC 0026 DSC 0028 DSC 0029 DSC 0034

DSC 0031