W dniu 07.07.2020r. oficjalnie został przekazany Zespołowi Szkolno Przedszkolnemu w Czeremsze sprzęt komputerowy pozyskany w ramach zrealizowanego projektu grantowego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, oś priorytetowa III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych w ramach „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego” o numerze: POPC.03.01.00-00-0095/18. Gmina Czeremcha, numer umowy o powierzenie grantu: 5/095/2019.
Wartość zadania wynosi: 84000 zł. Projekt został zrealizowany bez wkładu finansowego Gminy Czeremcha

IMG 20200707 125912 IMG 20200707 125934 1 IMG 20200707 130418

Kolejna inwestycja w Gminie Czeremcha została oddana do użytkowania. Informujemy, że w ramach zadania pn. ,,Dostawa wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Czeremcha" wybudowano cztery instalacje fotowoltaiczne na następujących obiektach: Zespół Szkolno-Przedszkolny, Stacja Uzdatniania Wody Kuzawa, Gminny Ośrodek Kultury w Czeremsze oraz Oczyszczalnia Ścieków zlokalizowana w pobliżu ul. Fabrycznej. Zadanie zostało zrealizowane z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie projektu pn. „Montaż instalacji OZE w obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Czeremcha” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, nr wniosku RPO.05.01.00-20-0510/19. Wartość wykonanych robót to: 557613,12 zł. Wysokość uzyskanego dofinansowania w ramach programu wynosi 80% kwoty zrealizowanych robót tj. 446090,50 zł. W ramach zadania powstały instalacje o łącznej mocy 121,52 kWp.

gok1 gok2 hydrofornia hydrofornia2 hydrofornia3

ocz2 oczyszczalnia oczyszczalnia3 oczyszczalnia4

Z przyjemnością informujemy, że zakończyły się prace związane z przebudową parkingu przed Urzędem Gminy Czeremcha. Dotychczasowa, nierówna nawierzchnia parkingu, niejednokrotnie utrudniająca poruszanie się w jego obrębie została wyremontowana poprzez co Uzyskaliśmy efekt w postaci jakże ważnego i zarówno bezpiecznego miejsca z którego korzystamy Wszyscy jako mieszkańcy Gminy Czeremcha. Wartość wykonanych robót: 42000 zł brutto. Poniżej kilka foto z realizacji.

parking ug 1 parking ug 2 parking ug 3

parking ug 4 parking ug 5 parking ug 6

zdalna szkola

Z wielką przyjemnością informujemy, że rozpoczęły się roboty budowlane związane z realizacją zadania pn. ,,Przebudowa dróg gminnych nr: 109217B (Czeremcha-Wieś - ul. Duboisa), 109231B (ul. Duboisa) na terenie Czeremchy, Gmina Czeremcha”. W ramach inwestycji przebudowanych zostanie 2224 mb dróg o nawierzchni nie utwardzonej. Zadanie dofinansowane jest Środków Budżetu Państwa - Fundusz Dróg Samorządowych. Całkowita wartość zadania: 3 781 515,00 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych: 1 864 341,75 zł.

   IMG 20200325 131923 1 IMG 20200325 131746 IMG 20200325 132011 IMG 20200325 132053 1

IMG 20200325 132100 IMG 20200325 132222 IMG 20200325 132157

logo pl