„Przebudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej boiska sportowego w Czeremsze” zrealizowano w ramach
Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”
Cel ogólny: II. Zrównoważony rozwój sfery gospodarczej obszaru LGD  
Cel szczegółowy: II.2 Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej
Przedsięwzięcie: II.2.2 Budowa lub przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

z zakresu budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Kwota dofinansowania 71155,00 zł
Beneficjent
Stowarzyszenie Środowiskowy Klub Sportowy "Kolejarz"
 
1 Kol Krynki 2 Kol Krynki 3 Kol Krynki 4 Kol Krynki
5 Kol Krynki 6 trybuny 7 trybuny 8 trybuny
9 Kol Narewka

DSC 0002 DSC 0003 DSC 0005 DSC 0007

DSC 0009 DSC 0012 DSC 0020

Gmina Czeremcha uzyskała dofinansowanie na realizację zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości  w ramach ogłoszonego dnia 29 września 2017 r. Programu I Priorytetu IIIB „Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem - nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa”

 W ramach projektu zakupiono:

 • Torbę ratowniczą
 • Wysokociśnieniowe poduszki pneumatyczne do podnoszenia o nośności od 50kN do 300kN
 • Osprzęt do zasilania z butli sprężonego powietrza wysokociśnieniowych poduszek pneumatycznych
 • Butlę na sprężone powietrze do poduszek pneumatycznych o pojemności min. 6l

Całkowity koszt zadania: 10380 zł

Całość zakupu przekazano na potrzeby operacyjne Ochotniczej Straży Pożarnej Czeremcha-Wieś.

 

                                                           msprlogo     logo czeremcha

Gmina Czeremcha informuje, że przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czeremcha” jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Zadanie zostało zrealizowane ze środków finansowych otrzymanych tytułem dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego.

W ramach projektu zakupiono opryskiwacz plecakowy oraz 7 kompletów ubrania koszarowego. Całość zakupu przekazano na potrzeby operacyjne Ochotniczej Straży Pożarnej Czeremcha.
Całkowity koszt zadania: 5000 zł.

 

20180918 080423 20180918 080433 20180918 080455

20180918 080811 20180918 080823  

 

belka eu

Gmina Czeremcha z siedzibą przy ul. Duboisa 14, 17-240 Czeremcha. Uzyskała wsparcie z Funduszy Europejskich na projekt nr RPO.05.01.00-20-0257/17 pn. „ Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Czeremcha” objętych umową o dofinansowanie nr UDA-RPPD.05.01.00-20-0257/17 z dnia 18 maja 2018 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Gospodarka Niskoemisyjna , Działanie 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.
Celem projektu jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę mikroinstalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w gospodarstwach indywidualnych na terenie gminy Czeremcha.
Planowanymi efektami realizacji projektu są:

 • Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gminie Czeremcha w zakresie wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej na potrzeby mieszkańców.
 • Spadek emisji szkodliwych substancji do atmosfery w obiektach zlokalizowanych w gminie Czeremcha.
 • Zmniejszenie obciążeń finansowych mieszkańców gminy Czeremcha.
 • Poprawa efektywności energetycznej. 
 • Poprawa jakości życia mieszkańców gminy Czeremcha. 
 • Zwiększenie świadomości społecznej w zakresie oszczędnego i efektywnego wykorzystania energii cieplej i elektrycznej. 
 • Wzrost efektywności wykorzystania zasobów naturalnych.


Wartość projektu: 1 948 931,03 zł
Dofinansowanie: 1 407 542,87 zł