Uprzejmie informujemy, że Gmina Czeremcha realizuje inwestycję pn. "Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulic: Leszczynowa, Wierzbowa, Jałowcowa, Kasztanowa odcinek Klonowej w Czeremsze". Zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2007-2013 Oś priorytetowa II "Rozwój infrastruktury transportowej" Działanie 2.1. Rozwój transportu drogowego Poddziałanie 2.1.2 Lokalna infrastruktura drogowa

 

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informujemy, że Gmina Czeremcha zrealizowała w 2008 roku projekt pn. „Poprawa transgranicznego systemu ochrony środowiska poprzez budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Czeremcha”