19 maja 2022 roku Wójt Gminy Czeremcha Jerzy Wasiluk podpisał umowę na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czeremsze wraz z przebudową sali gimnastycznej” z Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu - firmą PPHU Majka Janusz Demiańczuk z siedzibą w Siemiatyczach. W ramach zadania zostanie wykonana przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej, termoizolacja ścian zewnętrznych budynku szkolno-przedszkolnego, remont dwóch sal lekcyjnych i remont łazienek w budynku szkolnym.

     Wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu umowy wynosi 4 894 274,56 zł brutto. Przedmiot zamówienia będzie realizowany z udziałem środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Kwota dofinansowania wynosi 85% kosztów całkowitych. Termin zakończenia prac budowlanych wynosi 17 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. do dnia 19.10.2023 r.

 

DSC 0108 DSC 0113

Zadanie pn. ,,Wykonanie przebudowy i rozbudowy stacji uzdatniania wody w Kuzawie, gm. Czeremcha” realizowane jest na działce o nr geod. 1672/4 w miejscowości Kuzawa, gm. Czeremcha. Wykonawcą inwestycji jest Firma Bartosz Sp.j. Bujwicki, Sobiech z siedzibą w Białymstoku. Wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu umowy wynosi 3.493.200,00 zł brutto.

Zakres prac obejmuje:

  • budowę dwóch zbiorników wyrównawczych o poj. 150 m3 każdy;
  • budowę dwóch zbiorników bezodpływowych o poj. 2,0 m3 każdy;
  • przebudowę osadnika popłuczyn o poj. 15 m3;
  • przebudowę obudów studni głębinowych;
  • budowę i przebudowę instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i elektrycznych;
  • wymianę ogrodzenia;
  • wykonanie utwardzeń;
  • przebudowę budynku stacji uzdatniania wody;
  • rozbiórkę instalacji wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych.

Przedsięwzięcie realizowane jest z udziałem środków w wysokości 1 173 214,14 zł pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii".

 

DSC 0084 DSC 0081 DSC 0063

DSC 0077 DSC 0074 DSC 0070

DSC 0068

START-UPOWA POLSKA WSCHODNIA

Nominacja Jerzy Wasiluk1

W imieniu Jarosława Jabłońskiego, Redaktora Naczelnego Gazety Współczesnej i Kuriera Porannego mam przyjemność poinformować, że Pan Jerzy Wasiluk otrzymał nominację Kolegium Redakcyjnego do tytułu Osobowość Roku 2020 w kategorii Polityka, samorządność i społeczność lokalna.

 

Szczeguły na https://wspolczesna.pl/wybieramy-osobowosci-roku-2020-w-kulturze-i-nauce-biznesie-samorzadnosci-i-dzialalnosci-spolecznej-glosowanie-rozpoczete/ar/c15-15504619

Głosować można na  https://wspolczesna.pl/p/kandydaci/osobowosc-roku-2020%2C1009329/?groupId=83921

Już niebawem Gmina Czeremcha rozpocznie realizację kolejnego projektu. Tym razem będzie to "Rewitalizacja działek 528 i 573 z przeznaczeniem na skwer ogólnodostępny zlokalizowany pomiędzy ulicami Szkolną a Duboisa w miejscowości Czeremcha". W ramach inwestycji zostanie utworzony skwer rekreacyjno-wypoczynkowy.

Z terenu zostaną usunięte zbędne elementy infrastruktury: stare chodniki, ogrodzenie i budynki. Wykarczowane zostaną zbędne drzewa i krzewy. Powstanie równa i bezpieczna nawierzchnia alejek z latarniami, monitoringiem oraz koszami na śmieci. Zostanie zainstalowana mała architektura w postaci ławek, ławostołów, wiat, kopuł żyworosnących oraz miejsce na ognisko. Przy ulicy zostaną wytyczone ogólnodostępne miejsca parkingowe oraz ustawione stojaki  rowerowe. Zostaną umieszczone urządzenia do zabawy: huśtawki, trampolina, piramida wspinaczkowa, drewniane słupki i podesty, a także ogrodzenie zwiększające bezpieczeństwo dzieci. A to wszystko otoczone trawnikami, rabatami oraz kompozycjami z roślin. Plac będzie udostępniony mieszkańcom Czeremchy i turystom. Będzie także wykorzystywany jako dodatkowa baza do zajęć szkolno-przedszkolnych.

Inwestycja będzie finansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Wartość inwestycji wynosi 694 768,78 zł. Dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych wyniesie 589 703,46 zł.