Obwieszczenie SKO w Białymstoku

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku znak 408.59/G-2/XV/24 z dnia 13.06.2024 r. w sprawie wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej odwołania wniesionego przez Inwestora od decyzji z dnia 18.09.2023 r. znak GGiOŚ.6220.1.2021.ES, wydanej przez Wójta Gminy Czeremcha, odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie fermy drobiu na działce o nr ewid. gr. 1496 obręb Czeremcha-Wieś, gmina Czeremcha, powiat hajnowski, województwo podlaskie.

Obwieszczenie SKO w Białymstoku

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku znak 408.174/G-2/XV/23 z dnia 30.11.2023 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku sprzeciwu Prokuratora Regionalnego w Białymstoku od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 31.10.2023 r. (znak: 408.174/G-2/XV/23) uchylającej w całości i przekazującej do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji decyzję z dnia 18.09.2023 r. (znak GGiOŚ.6220.1.2021.ES), wydaną przez Wójta Gminy Czeremcha odmawiającą ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie fermy drobiu na działce o nr ewid. gr. 1496 obręb Czeremcha-Wieś, gmina Czeremcha, powiat hajnowski, województwo podlaskie.

Obwieszczenie SKO w Białymstoku

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku znak 408.174/G-2/XV/23 z dnia 31.10.2023 r. w sprawie uchylenia decyzji organu I instancji i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia, dot. postępowania w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie fermy drobiu na działce o nr ewid. gr. 1496 obręb Czeremcha-Wieś, gmina Czeremcha, powiat hajnowski, województwo podlaskie.

Obwieszczenie o odwołaniu od decyzji

Obwieszczenie Wójta Gminy Czeremcha znak GGiOŚ.6220.1.2021.ES z dnia 19-10-2023 r. o wniesieniu odwołania od decyzji w sprawie odmowy ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie fermy drobiu na działce o nr ewid. gr. 1496 obręb Czeremcha-Wieś, gmina Czeremcha, powiat hajnowski, województwo podlaskie i przekazaniu sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie Wójta Gminy Czeremcha znak GGiOŚ.6220.1.2021.ES z dnia 18-09-2023 r. o wydaniu decyzji w sprawie odmowy ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie fermy drobiu na działce o nr ewid. gr. 1496 obręb Czeremcha-Wieś, gmina Czeremcha, powiat hajnowski, województwo podlaskie.

Obwieszczenie przed wydaniem decyzji

Obwieszczenie Wójta Gminy Czeremcha znak GGiOŚ.6220.1.2021.ES z dnia 25-08-2023 r. o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w sprawie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. gr. 1496 obręb Czeremcha-Wieś, gmina Czeremcha, powiat hajnowski, województwo podlaskie.

Obwieszczenie o stanowiskach organów

Obwieszczenie Wójta Gminy Czeremcha znak GGiOŚ.6220.1.2021.ES z dnia 09-08-2023 r. w sprawie otrzymanych stanowisk organów uzgadniających i opiniujących warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. gr. 1496 obręb Czeremcha-Wieś, gmina Czeremcha, powiat hajnowski, województwo podlaskie" w odpowiedzi na uzupełnienie raportu.

Obwieszczenie o przesłaniu uzupełnienia raportu

Obwieszczenie Wójta Gminy Czeremcha znak GGiOŚ.6220.1.2021.ES z dnia 14-06-2023 r. w sprawie przesłania uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. gr. 1496 obręb Czeremcha-Wieś, gmina Czeremcha, powiat hajnowski, województwo podlaskie do organów uzgadniających i opiniujących warunki realizacji przedsięwzięcia.

Obwieszczenie - ustalenie terminu do 29-09-2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Czeremcha znak GGiOŚ.6220.1.2021.ES z dnia 22-05-2023 r. o ustaleniu nowego terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. gr. 1496 obręb Czeremcha-Wieś, gmina Czeremcha, powiat hajnowski, województwo podlaskie.

Obwieszczenie - ustalenie terminu do 31-05-2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Czeremcha znak GGiOŚ.6220.1.2021.ES z dnia 12-04-2023 r. o ustaleniu nowego terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. gr. 1496 obręb Czeremcha-Wieś, gmina Czeremcha, powiat hajnowski, województwo podlaskie.

Obwieszczenie o wezwaniu inwestora do uzupełnienia braków w raporcie

Obwieszczenie Wójta Gminy Czeremcha znak GGiOŚ.6220.1.2021.ES z dnia 05-04-2023 r. o wezwaniu inwestora do uzupełnienia braków w raporcie o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: budowie fermy drobiu na działce o nr ewid. gr. 1496 obręb Czeremcha-Wieś, gmina Czeremcha, powiat hajnowski, województwo podlaskie.

Obwieszczenie SKO w Białymstoku

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku znak 408.56/G-2/XV/23 z dnia 16.03.2023 r. w sprawie uchylenia decyzji organu I instancji i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia, dot. postępowania w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie fermy drobiu na działce o nr ewid. gr. 1496 obręb Czeremcha-Wieś, gmina Czeremcha, powiat hajnowski, województwo podlaskie.