Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie Wójta Gminy Czeremcha znak GGiOŚ.6220.5.2023.ESP z dnia 02-10-2023 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czeremcha - ul. 1-go Maja, Wrzosowa, Obwodowa, gmina Czeremcha" Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) treść decyzji udostępnia się na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czeremcha w dniu 02-10-2023 r.