Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zamówienia pn. ,,Remont Gminnej Świetlicy Wiejskiej w Czeremsze-Wsi, Gmina Czeremcha", znak sprawy: GGiOŚ.271.8.2011.IL

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane pn. ,,Remont Gminnej Świetlicy Wiejskiej w Czeremsze - Wsi, Gmina Czeremcha", Numer ogłoszenia: 418414 - 2011, Znak: GGiOŚ.271.8.2011.IL

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Czeremcha-Wieś świetlica inwentaryzacja

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy pn."Dostawa paliw płynnych na potrzeby Urzędu Gminy Czeremcha", Numer ogłoszenia 401238 - 2011, Znak : GGiOŚ.271.7.2011.IL

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

GGiOŚ.6840.10.2011.EP

 OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 38,  ustawy z  dnia  21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010, Nr.102 poz. 651, z późn. zm.), oraz • 3 ust. 1, • 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr. 207 poz. 2108 z późn. zm.), Zarządzenia Nr 85/11 Wójta Gminy Czeremcha z dnia 08 listopada 2011 roku w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Czeremcha, Wójt Gminy ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu opisanego w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 22.06.2011r., stanowiącego własność Gminy Czeremcha położonego w Czeremsze przy ulicy 1 go Maja 81A m 1 o powierzchni użytkowej 60,86 m2, pomieszczenia przynależnego (piwnica) -10,20 m2, oraz udziale 7106/231176 w prawie wieczystego użytkowania gruntów działki nr 1307/1 o powierzchni 1,0647 ha.