Lista terenów inwestycyjnych Gminy Czeremcha:

1) Czeremcha-Wieś, działki nr 451/12 i nr 451/13 
http://coi.wrotapodlasia.pl/mapa/?lang=pl&l=inwestycje&i=91

2) Czeremcha-Wieś, działka nr 759/7 
http://coi.wrotapodlasia.pl/mapa/?lang=pl&l=inwestycje&i=90

3) Czeremcha, działka nr 1124 
http://coi.wrotapodlasia.pl/mapa/?lang=pl&l=inwestycje&i=102

4) Stawiszcze, działka nr 2 
http://coi.wrotapodlasia.pl/mapa/?lang=pl&l=inwestycje&i=101

5) Czeremcha, działki nr 1258 i nr 1259 
http://coi.wrotapodlasia.pl/mapa/?lang=pl&l=inwestycje&i=89

6) Stawiszcze, działka nr 209/1 
http://coi.wrotapodlasia.pl/mapa/?lang=pl&l=inwestycje&i=92

7) Połowce, działki nr 429 i nr 430 
http://coi.wrotapodlasia.pl/mapa/?lang=pl&l=inwestycje&i=95

koncertjjez2019

 
 
 
 

OBOWIĄZUJĄCE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CZEREMCHA

Lp.

Nazwa aktu i data jego podjęcia

Tytuł dokumentu

Dziennik urzędowy publikujący akt

Powierzchnia terenu objętego planem

Linki

1.

Uchwała Nr XII/80/2000 Rady Gminy Czeremcha z dnia 30 sierpnia 2000 r. w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wyodrębnionych obszarów funkcjonalnych miejscowości i gminy Czeremcha

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wyodrębnionych obszarów funkcjonalnych miejscowości i Gminy Czeremcha

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 26, poz. 394

306,26 ha

Część tekstowa

Część graficzna

2.

Uchwała Nr VI/64/03 Rady Gminy Czeremcha z dnia 10 września 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyodrębnionych obszarów Czeremchy Osady i Gminy Czeremcha

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 105, poz. 1939

391 ha

Część tekstowa

3. Uchwała Nr X/98/04 Rady Gminy Czeremcha z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego międzynarodowego, drogowego Przejścia Granicznego w Połowcach, Gmina Czeremcha, pow. Hajnowski, woj. Podlaski Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 69, poz. 1145 19 ha Część tekstowa

Klauzula informacyjna - zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.)

Informacja o przetwarzaniu danych:

1) Administratorem danych jest Gmina Czeremcha, z siedzibą przy ul. Duboisa 14, 17-240 Czeremcha (nr tel.: 856850400), adres e-mail: gmina@czeremcha.pl);

2) Zgodnie z art. 37 ust. 1 lit a) RODO, administrator powołał na Inspektora Ochrony Danych Osobowych Panią Katarzynę Roszczenko, z którą można sie kontaktować pod adresem poczty elektronicznej: iodoug@czeremcha.pl

3) Dane są zbierane w celu prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na podstawie przepisów prawa i są pozyskiwane od podmiotów zainteresowanych uczestnictwem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz ze źródeł publicznie dostępnych.


Rodzaj pozyskiwanych danych: dane osobowe, adresowe, kwalifikacje zawodowe, informacje o zatrudnieniu i in. niezbędne dla prawidłowego prowadzenia postępowań o zamówienia publiczne.

4)   Nie przewiduje się udostępniania danych osobowych podmiotom innym, niż uprawnione na podstawie przepisów prawa.

5)   Pozyskane dane będą przechowywane przez okres 5 lat, a w przypadku danych zawartych w umowach o zamówienie publiczne przez okres 10 lat.

6)   Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do własnych danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych.

Zgodnie z Art. 42 Prawa Zamówień Publicznych, Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego udostępnia się od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert.
Na niniejszych stronach Biuletynu Informacji Publicznej umieszczone są również:

  •      Informacje dotyczące pytań i wyjaśnień do SIWZ
  •      Modyfikacje SIWZ
  •      Informacje o protestach na zapisy SIWZ i ogłoszeń

Wójt Gminy Czeremcha informuje, że w sobotę, 1 września 2018 roku o godzinie 9:00 zostaną uruchomione syreny alarmowe, aby upamiętnić 79 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej.

Marcin & Bartłomiej Oleś Duo
9 czerwca godz. 19.00 GOK Czeremcha
 bilety: przedsprzedaż 20 zł, w dniu koncertu 25 zł