Informacja

uwaga obowiazek

URZĄD GMINY CZEREMCHA

INFORMUJE

MIESZKAŃCÓW I WŁAŚCICIELI POSESJI O OBOWIĄZKU

WYKONANIA PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO DO SIECI KANALIZACYJNEJ.

kanalizacjaaa

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.) właściciele nieruchomości mają obowiązek przyłączenia swoich nieruchomości do wybudowanej sieci kanalizacyjnej.

Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.

Wszelkich informacji związanych z przyłączeniem nieruchomości do sieci kanalizacyjnej można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Czeremcha, ul. Duboisa 13 (PSZOK Czeremcha), nr tel. 85 6850063.

Ocena jakości wody

Ocena przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu KUZAWA - 2023.06.30

Projekt listy osób

Projekt listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu wchodzącego w skład gminnego zasobu mieszkaniowego.

Projekt listy osób

Projekt listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu w związki z zamianą lokalu wchodzącego w skład gminnego zasobu mieszkaniowego

Informacja

Referat Gospodarki Komunalnej, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska który znajdował się przy ul. 1-go Maja 87 został przeniesiony do budynku przy ul. Duboisa 12

 

 

GGiOŚ mapka

Ocena jakości wody

Ocena przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Kuzawa - 17.02.2023 r..

Ocena jakości wody

Ocena przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Kuzawa - 12.12.2022 r.

Ocena jakości wody

Ocena przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Kuzawa - 05.10.2022 r.

Ocena jakości wody

Ocena przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Kuzawa - 03.06.2022 r.

Ocena jakości wody

Ocena przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Kuzawa - 23.02.2022 r.

Ocena jakości wody

Ocena przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Kuzawa - 14.12.2021 r.

OBOWIĄZEK zgłoszenia źródeł ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

1200x400 copy

Wzory deklaracji:

https://ceeb.gov.pl/

Decyzja

Decyzja Wójta Gminy Czeremcha znak GGiOŚ.7021.10.25.2021.EM z dnia 15.10.2021r. w sprawie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Ocena jakości wody

Ocena przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Kuzawa - 24.08.2021 r.

USUWANIE AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY CZEREMCHA - 2021

Wójt Gminy Czeremcha ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie usługi załadunku, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest. Poziom dofinansowania wynosi do 300 zł netto za Mg odpadu zawierającego azbest.
Mając na uwadze powyższe, wszystkie osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Czeremcha, planujące usunięcie ww. wyrobów, mogą do dnia 31 sierpnia 2021roku składać wnioski o dofinansowanie do Urzędu Gminy Czeremcha.


Wzór wniosku jest dostępny w siedzibie Urzędu Gminy Czeremcha, ul. Duboisa 14,17-240 Czeremcha, na stronie internetowej Urzędu Gminy Czeremcha www.czeremcha.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

 O otrzymaniu dofinansowania decyduje kolejność zgłoszeń - data wpływu wniosku do tut. Urzędu.

USUWANIE AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY CZEREMCHA

Wójt Gminy Czeremcha ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie usługi załadunku, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest. Poziom dofinansowania wynosi do 100% ww. kosztów.
Mając na uwadze powyższe, wszystkie osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Czeremcha, planujące usunięcie ww. wyrobów, mogą do dnia 9 stycznia 2020 roku składać wnioski o dofinansowanie do Urzędu Gminy Czeremcha.


Wzór wniosku jest dostępny w siedzibie Urzędu Gminy Czeremcha, ul. Duboisa 14, 17-240 Czeremcha, pokój nr 5, na stronie internetowej Urzędu Gminy Czeremcha www.czeremcha.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

O otrzymaniu dofinansowania decyduje kolejność zgłoszeń - data wpływu wniosku do tut. Urzędu

 

USUWANIE AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY CZEREMCHA

Wójt Gminy Czeremcha ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie usługi załadunku, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest. Poziom dofinansowania wynosi do 100%  ww. kosztów.
Mając na uwadze powyższe, wszystkie osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do  nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Czeremcha, planujące usunięcie ww. wyrobów, mogą do dnia 18 kwietnia 2018 roku składać wnioski o dofinansowanie do Urzędu Gminy Czeremcha.
Wzór wniosku jest dostępny w siedzibie Urzędu Gminy Czeremcha ul. Duboisa 14,17-240 Czeremcha pokój nr 5, na stronie internetowej Urzędu Gminy Czeremcha www.czeremcha.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

OGŁOSZENIE

URZĄD GMINY CZEREMCHA INFORMUJE O NOWYCH STAWKACH ZA DOSTARCZANĄ WODĘ I ODPROWADZONE ŚCIEKI OBOWIĄZUJĄCE OD 01.10.2016r-30.09.2017r., NAPODSTAWIE UCHWAŁY NR XIV/92/16 RADY GMINY CZEREMCHA z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

I. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczaną wodę

L.p. Wyszczególnienie Jednostka miary Cena netto Cena brutto
1. Odpłatność od odbiorców wody zł/m3 2,50 2,70
2. Stawka opłaty abonamentowej zł/przyłącze zł/wodomierz/m-c 2,78 3,00

II. Wysokość cen za odprowadzenie ścieków

L.p. Wyszczególnienie Jednostka miary Cena netto Cena brutto
1. Odpłatność od dostawców ścieków zł/m3 5,10 5,51

URZĄD GMINY CZEREMCHA

INFORMACJA W SPRAWIE UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT DOMOWYCH I ODŁAWIANIA ZWIERZĄT BEZDOMNYCH NA TERENIE GMINY CZEREMCHA

Urząd Gminy Czeremcha informuje, że zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czeremcha, przyjętym Uchwałą Nr X/61/15 Rady Gminy Czeremcha z dnia 1 grudnia 2015 r. osoby utrzymujące zwierzęta domowe mają obowiązek:
1. trzymania zwierząt domowych na terenie swojej nieruchomości,
2. prowadzenia psa na smyczy lub w kagańcu na terenach ogólnie dostępnych, a psa rasy uznawanej za agresywną na smyczy i w kagańcu,
3. natychmiastowego usunięcia zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta na terenach uznanych za ogólnie dostępne,
Ponadto zabronione jest szczucie psów lub doprowadzanie ich do stanu, w którym pies może stać się niebezpieczny dla człowieka lub zwierzęcia. Zwolnienie psa ze smyczy, ale z nałożonym kagańcem jest dozwolone jedynie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko w sytuacji, gdy posiadacz ma możliwość sprawowania kontroli nad jego zachowaniem.

Jednocześnie informuje się, że zgodnie z Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czeremcha w 2016 roku przyjętym Uchwałą Nr XII/81/16 Rady Gminy Czeremcha z dnia 30 marca 2016 r. odławianie bezdomnych zwierząt na terenie gminy Czeremcha ma charakter stały i odbywa się w zależności od zaistniałych potrzeb w ciągu całego roku. Podmiotem realizującym zadanie obejmujące odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Czeremcha, ich transport i utrzymanie w schronisku dla bezdomnych zwierząt jest:

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Dworakowska Grażyna Jadwiga, Radysy 13, 12-230 Biała Piska.