W związku z podjętą Uchwałą Rady Gminy Czeremcha Nr XXV/151/21 z dnia 9 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości takiej opłaty

Urząd Gminy informuje, że:

z dniem 1 października 2021 roku obowiązują nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

MIESIĘCZNE kwoty nowych stawek wynoszą:

I.   za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny – 26 zł za jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,

II.  za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny i na których są kompostowane bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym – 20 zł za jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,

III. w przypadku niewypełniania obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny – 52,00 zł za jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

W związku z powyższym na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, właściciele nieruchomości zostaną powiadomieni o wysokości nowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Numer konta bankowego do dokonywania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminy płatności pozostają bez zmian.

Wójt Gminy Czeremcha ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie usługi załadunku, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest. Poziom dofinansowania wynosi do 300 zł netto za Mg odpadu zawierającego azbest.
Mając na uwadze powyższe, wszystkie osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Czeremcha, planujące usunięcie ww. wyrobów, mogą do dnia 31 sierpnia 2021roku składać wnioski o dofinansowanie do Urzędu Gminy Czeremcha.


Wzór wniosku jest dostępny w siedzibie Urzędu Gminy Czeremcha, ul. Duboisa 14,17-240 Czeremcha, na stronie internetowej Urzędu Gminy Czeremcha www.czeremcha.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

 O otrzymaniu dofinansowania decyduje kolejność zgłoszeń - data wpływu wniosku do tut. Urzędu.

W związku z podjętą Uchwałą Rady Gminy Czeremcha Nr XIX/119/20 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości takiej opłaty

Urząd Gminy informuje, że:

z dniem 1 lutego 2021 roku

obowiązują nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

MIESIĘCZNE kwoty nowych stawek wynoszą:

I. za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny – 18 zł za jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,

II. za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny i na których są kompostowane bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym – 16 zł za jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,

III. w przypadku niewypełniania obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny – 36,00 zł za jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

W związku z powyższym na podstawie art. 6m. ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach

WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI SĄ ZOBOWIĄZANI
od 01 lutego 2021 roku

do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Powyższa deklaracja jest dostępna w terminie od 01.02.2021 r. na stronie internetowej Gminy Czeremcha: www.czeremcha.pl, Biuletynie Informacji Publicznej: https://ug-czeremcha.pbip.pl/ oraz w siedzibie Urzędu Gminy." 

Wzór deklaracji 2021r.

 

Numer konta bankowego do dokonywania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminy płatności pozostają bez zmian.

W związku ze zmianą wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Czeremcha od dnia 1 stycznia 2020 roku

Urząd Gminy informuje, że

opłata powinna być wnoszona na dotychczasowe indywidualne konta bankowe PKO BP S.A. (nr konta dostępny w Urzędzie Gminy Czeremcha, pokój nr 5).

         Obowiązujące terminy dokonywania wpłat pozostają bez zmian:

  • za styczeń, luty, marzec – do 15 marca
  • za kwiecień, maj, czerwiec – do 15 czerwca
  • za lipiec, sierpień, wrzesień – do 15 września
  • za październik, listopad, grudzień – do 15 grudnia