URZĄD GMINY CZEREMCHA INFORMUJE O NOWYCH STAWKACH ZA DOSTARCZANĄ WODĘ I ODPROWADZONE ŚCIEKI OBOWIĄZUJĄCE OD 01.10.2016r-30.09.2017r., NAPODSTAWIE UCHWAŁY NR XIV/92/16 RADY GMINY CZEREMCHA z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

I. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczaną wodę

L.p. Wyszczególnienie Jednostka miary Cena netto Cena brutto
1. Odpłatność od odbiorców wody zł/m3 2,50 2,70
2. Stawka opłaty abonamentowej zł/przyłącze zł/wodomierz/m-c 2,78 3,00

II. Wysokość cen za odprowadzenie ścieków

L.p. Wyszczególnienie Jednostka miary Cena netto Cena brutto
1. Odpłatność od dostawców ścieków zł/m3 5,10 5,51

URZĄD GMINY CZEREMCHA

Urząd Gminy Czeremcha informuje, że zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czeremcha, przyjętym Uchwałą Nr X/61/15 Rady Gminy Czeremcha z dnia 1 grudnia 2015 r. osoby utrzymujące zwierzęta domowe mają obowiązek:
1. trzymania zwierząt domowych na terenie swojej nieruchomości,
2. prowadzenia psa na smyczy lub w kagańcu na terenach ogólnie dostępnych, a psa rasy uznawanej za agresywną na smyczy i w kagańcu,
3. natychmiastowego usunięcia zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta na terenach uznanych za ogólnie dostępne,
Ponadto zabronione jest szczucie psów lub doprowadzanie ich do stanu, w którym pies może stać się niebezpieczny dla człowieka lub zwierzęcia. Zwolnienie psa ze smyczy, ale z nałożonym kagańcem jest dozwolone jedynie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko w sytuacji, gdy posiadacz ma możliwość sprawowania kontroli nad jego zachowaniem.

Jednocześnie informuje się, że zgodnie z Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czeremcha w 2016 roku przyjętym Uchwałą Nr XII/81/16 Rady Gminy Czeremcha z dnia 30 marca 2016 r. odławianie bezdomnych zwierząt na terenie gminy Czeremcha ma charakter stały i odbywa się w zależności od zaistniałych potrzeb w ciągu całego roku. Podmiotem realizującym zadanie obejmujące odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Czeremcha, ich transport i utrzymanie w schronisku dla bezdomnych zwierząt jest:

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Dworakowska Grażyna Jadwiga, Radysy 13, 12-230 Biała Piska.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY CZEREMCHA ZA 2015 ROK

GGiOŚ.7011.45.2015

USUWANIE AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Z TERENU GMINY CZEREMCHA

 

 

Wójt Gminy Czeremcha ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie usługi załadunku, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest. Poziom dofinansowania wynosi do 100% ww. kosztów.

Mając na uwadze powyższe, wszystkie osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Czeremcha, planujące usunięcie ww. wyrobów, mogą do dnia 18 grudnia 2015 roku składać wnioski o dofinansowanie do Urzędu Gminy Czeremcha.

Wzór wniosku jest dostępny w siedzibie Urzędu Gminy Czeremcha ul. Duboisa 14, 17-240 Czeremcha pokój nr 5, na stronie internetowej Urzędu Gminy Czeremcha www.czeremcha.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

 

                                                                                   Wójt Gminy Czeremcha

                                                                                   inż. Michał Wróblewski

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST I MIEJSCU ICH WYKORZYSTYWANIA

OCENA stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

WNIOSEK o transport oraz zdeponowanie na składowisku odpadów zawierających azbest

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 2, art. 39 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U z 2013 poz. 1235, 1238             z 2014 poz. 587, 850, 1101, 1133 z 2015 poz. 200, 277, 774, 1045, 1211, 1223, 1265)

Informuje się o możliwości zapoznania się z projektem

 

Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Czeremcha na lata 2015-2030 

oraz możliwości składania uwag i wniosków do projektu wyżej wymienionego dokumentu

Uwagi i wnioski do projektów składać można w formie:

 • Pisemnej na adres: Urząd Gminy Czeremcha, ul. Duboisa 14, 17-240 Czeremcha,
 • Ustnej do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Czeremcha, ul. Duboisa 14, 17-240 Czeremcha, w godzinach pracy urzędu,
 • Za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: ug_czeremcha@zetobi.com.pl

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 4, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U z 2013 poz. 1235, 1238 z 2014 poz. 587, 850, 1101, 1133 z 2015 poz. 200, 277, 774, 1045, 1211, 1223, 1265) ustala się 21 dniowy termin składania uwag i wniosków tj. do dnia 23 listopada 2015 roku.

       Wójt Gminy

     inż. Michał Wróblewski

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 2, art. 39 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U z 2013 poz. 1235, 1238             z 2014 poz. 587, 850, 1101, 1133 z 2015 poz. 200, 277, 774, 1045, 1211, 1223, 1265)

Informuje się o możliwości zapoznania się z projektem

 

Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czeremcha na lata 2015-2020

 

oraz możliwości składania uwag i wniosków do projektu wyżej wymienionego dokumentu

Uwagi i wnioski do projektów składać można w formie:

 • Pisemnej na adres: Urząd Gminy Czeremcha, ul. Duboisa 14, 17-240 Czeremcha,
 • Ustnej do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Czeremcha, ul. Duboisa 14, 17-240 Czeremcha, w godzinach pracy urzędu,
 • Za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: ug_czeremcha@zetobi.com.pl

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 4, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U z 2013 poz. 1235, 1238 z 2014 poz. 587, 850, 1101, 1133 z 2015 poz. 200, 277, 774, 1045, 1211, 1223, 1265) ustala się 21 dniowy termin składania uwag i wniosków tj. do dnia 23 listopada 2015 roku.

       Wójt Gminy

     inż. Michał Wróblewski

Urząd Gminy Czeremcha

informuje mieszkańców Gminy

że, zgodnie z art.5 ust.1 pkt. 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz.1399 ze zm.) Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych oraz art. 5 ust. 1pkt 3b Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi”.

 

w związku z powyższym

zostaną przeprowadzone kontrole częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych.

(Każdy posiadacz zbiornika bezodpływowego (szamba) zobowiązany jest posiadać umowę odbioru nieczystości ciekłych podpisaną z firmą asenizacyjną oraz przechowywać dowody uiszczenia opłat za wywóz nieczystości)

URZĄD GMINY CZEREMCHA

INFORMUJE

MIESZKAŃCÓW I WŁAŚCICIELI POSESJI O OBOWIĄZKU

WYKONANIA PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO DO SIECI KANALIZACYJNEJ.

 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013r. poz.1399 ze zm.) właściciele posesji mają obowiązek przyłączenia swoich nieruchomości do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej.

Zwolnione z tego obowiązku mogą być tylko osoby, które przed oddaniem do użytkowania sieci kanalizacyjnej, wyposażyły swoją nieruchomość w przydomową oczyszczalnię ścieków, wybudowaną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.

Wszelkich informacji związanych z przyłączeniem do nieruchomości sieci można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Czeremcha, tel. 85 6850063.

W związku z przystąpieniem przed Gminę Czeremcha do opracowywania „Planu gospodarki niskoemisyjnej”, wykonywanego przez firmę EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o., informujemy że na terenie naszej gminy w dniach od 20 kwietnia do 15 maja zostanie przeprowadzone badanie ankietowe w celu uzyskania informacji dotyczących wykorzystania źródeł energii w gminie.

Ankieta dotyczy każdego budynku mieszkalnego, w którym znajduje się źródło ogrzewania.

Wypełnienie ankiety jest konieczne do opracowania rzetelnego Programu Gospodarki Niskoemisyjnej, który w przyszłości umożliwi Gminie pozyskanie środków zewnętrznych na realizację projektów ograniczających zużycie CO2. Dane pozyskane z ankiety służą tylko i wyłącznie do opracowania programu i nie będą przetwarzane ani przez Gminę ani przez firmę EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o.

W razie jakichkolwiek wątpliwości bądź pytań, prosimy o kontakt z pracownikiem gminy:

 1. Kierownik Referatu GK,GGiOŚ – Elżbieta Popko,
 2. Inspektor – Ireneusz Leoniuk

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:

EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o.

Małgorzata Michalewicz

m.michalewicz@ekoexpert.com.pl

tel. 85 74 44 460, 607 229 142

Prosimy wszystkich mieszkańców Gminy Czeremcha o współpracę przy wypełnieniu ankiet.

Z poważaniem

Wójt Gminy Czeremcha

Michał Wróblewski

ulotka

ankieta dla mieszkańca

 

EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIĘTYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI NA TERENIE GMINY CZEREMCHA

 

lp. Dane Przedsiębiorcy Data obowiązywania zezwolenia Data wygaśnięcia, cofnięcia lub zmiany zezwolenia Rodzaj prowadzonej działalności
1.

Pensjonat dla zwierząt "Cyganowo"

Czesław Anzel

ul. Mickiewicza 44

16-500 Sejny

13.06.2024r. - ochrona przed bezdomnymi zwierzętami - wyłapywanie i odbieranie bezdomnych zwierząt wraz z tranpsportem i utrzymaniem w schonisku dla zwierząt
2.

Schronisko dla bezdomnych zwierząt

Grażyna Jadwiga Dworakowska

Radysy 13

12-230 Biała Piska 

27.02.2025r.   - ochrona przed bezdomnymi zwierzętami - wyłapywanie i odbieranie bezdomnych zwierząt wraz z tranpsportem i utrzymaniem w schonisku dla zwierząt

 

OD DNIA 1 SIERPNIA 2013 roku.

 

Gmina Czeremcha

rodzaj odpadów

segregowane (zł)

niesegregowane (zł)

stawka miesięczna

 13,00

18,00

opłata kwartalna

39,00

54,00

w tytule przelewu należy wpisać: odpady komunalne,

adres nieruchomości oraz dane identyfikacyjne właściciela i na której powstają odpady komunalne.

Opłatę należy wpłacać kwartalnie na indywidualne konto bankowe PKO BP S.A. (nr konta dostępny w Urzędzie Gminy Czeremcha pokój nr 5) w terminie:

 

do 15 grudnia za miesiąc:   październik, listopad, grudzień,

do 15 marca za miesiąc:    styczeń, luty, marzec,

do 15 czerwca za miesiąc:  kwiecień, maj, czerwiec

do 15 września za miesiąc: lipiec, sierpień, wrzesień

 

Za miesiąc lipiec 2013r. obowiązywała stawka:

za segregowane – 7,00 zł

za niesegregowane – 12,00 zł

W razie nie wpłacenia należności we wskazanych terminach zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej.    

 

Czynny w godzinach:   8.00 - 15.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku

Adres: brama wjazdowa na plac ZDZ od ul. Szkolnej. Telefon kontaktowy: Urząd Gminy Czeremcha 85 685 00 63

PRZYJMUJE:

 • SZKŁO BIAŁE I KOLOROWE
 • PAPIER I TEKTURA
 • TEKSTYLIA
 • TWORZYWA SZTUCZNE  
 • OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
 • OPAKOWANIA METALOWE
 • ODPADY WIELKOGABARYTOWE
 • WYEKSPLOATOWANY   SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY AGD i TV
 • ZUŻYTE OPONY
 • PRZETERMINOWANE   LEKI
 • BATERIE I AKUMULATORY

Wykaz Przedsiębiorstw wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania nieczystości komunalnych na terenie Gminy Czeremcha:

Lp.

Nazwa Firmy

Dane teleadresowe

MPO Sp. z. o.o. Białystok

ul.27 Listopada 62, 15-950 Białystok, tel. (85) 676 83 00

2.

PUK Sp. z. o.o. Hajnówka

ul. Łowcza 4, 17-200 Hajnówka, tel. (85) 682 23 57

3.

"Błysk"

Usługi Komunalne "Błysk" Marianna Marczyk, 18-400 Łomża, ul. Przykoszarowa 22A, tel: (86) 218 25 26

4.

"CZYŚCIOCH" Sp z o.o.

ul. Kleeberga 20, 15-691 Białystok, tel.:(85) 662 98 00 08

     

 

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Czeremcha będą zagospodarowane z Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Hajnówce ul. Szosa Kleszczelowska 35, 17-200 Hajnówka, tel. (85) 876 73 80.

inf segregowane

 

inf niesegregowane

W związku z podjętą Uchwałą Rady Gminy Czeremcha Nr XXIII/186/13 z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości takiej opłaty (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 poz. 2751) Urząd Gminy informuje, że

z dniem 1 sierpnia 2013 roku

obowiązują nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Kwoty nowych stawek wynoszą:

- sposób selektywny - 13 zł od gospodarstwa domowego

- sposób zmieszany - 18 zł od gospodarstwa domowego

w związku z powyższym na podstawie Art. 6m. Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu porządku i czystości w gminach

WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI JEST ZOBOWIĄZANY

do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

powyższą deklarację należy złożyć do tut. Urzędu do dnia 25 lipca, pokój nr 7 w godzinach 7:30 – 15:30.

Wójt Gminy Czeremcha

Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U z 2012r poz. 391 i 951, z 2013 r. poz. 21 i 228), nałożyła na samorządy zmianę systemu gospodarowania odpadami. Od 1 lipca 2013 roku Gmina przejmie obowiązek odbioru śmieci.

Do dnia 30 czerwca 2013 roku postępowanie z odpadami odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach na podstawie umowy zawartej z przedsiębiorcą.

Od 1 lipca 2013 roku przedsiębiorca wyłoniony przez Gminę Czeremcha w drodze przetargu, odbierze odpady zmieszane i selektywnie zebrane przez właściciela nieruchomości.

Nowym systemem gospodarki odpadami objęci zostaną właściciele nieruchomości zamieszkałych. Właściciele posesji niezamieszkałych tj. sklepy, cmentarze, firmy, domki letniskowe, itp. będą zawierać indywidualne umowy na odbiór odpadów. Na zasadach dotychczasowych.

Każdy właściciel zobowiązany jest do wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych. Jest także zobowiązany do złożenia w Urzędzie Gminy Czeremcha deklaracji w której określi sposób zbierania odpadów (selektywny czy też zmieszany), oraz wysokość należnej opłaty.

W razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wójt w drodze decyzji określi wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Osobą, która będzie musiała uiszczać nowa opłatę będzie właściciel nieruchomości (jako właściciel należy również rozumieć: współwłaściciela, użytkownika wieczystego, osobę posiadającą nieruchomość w zarządzie, a także inne podmioty władające nieruchomością)

W przypadku, gdy dana nieruchomość jest własnością wielu osób, deklarację wypełnia i składa w siedzibie Urzędu tylko jedna osoba reprezentująca wszystkie osoby zamieszkujące daną nieruchomość.

Obowiązki właściciela nieruchomości w przypadku wspólnoty mieszkaniowej spoczywają na zarządzie wspólnoty. (art.2 ust.3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)

Rada Gminy Uchwałą Nr XX/156/13 z dnia 27 lutego 2013r. ustaliła metodę opłaty za gospodarowanie odpadami od gospodarstwa domowego oraz ustaliła wysokości takiej opłaty, która wynosi 12,00 zł za odpady zmieszane (niesegregowane), a w przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny opłata wynosi 7,00 zł miesięcznie.

Opłatę należy wpłacać kwartalnie bez wezwania na indywidualne konto bankowe PKO BP S.A. (nr konta dostępny w Urzędzie Gminy Czeremcha pokój nr 5) w terminach:

1. za okres od 1 stycznia do 31 marca – do 15 marca

2. za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca – do 15 czerwca

3. za okres od lipca do 30 września – do 15 września

4. za okres od 1 października do 31 grudnia – do 15 grudnia

w tytule przelewu należy wpisać: odpady komunalne, oraz dane identyfikacyjne właściciela i adres nieruchomości na której powstają odpady komunalne.

W ramach wnoszonej opłaty właściciele nieruchomości zamieszkałych będą mogli oddać odpady komunalne wytworzone na danej nieruchomości na zasadach określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czeremcha.

Wnoszone opłaty do gminy mają pokrywać koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami tj. odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów, oraz obsługi administracyjnej tego systemu.

Zbieranie odpadów w sposób selektywny odbywać się będzie bezpośrednio na terenie nieruchomości, czyli zbiórka „u źródła”. Należy wydzielić takie frakcje jak:

1. tworzywa sztuczne, opakowania metalowe, opakowania wielomateriałowe,

2. papier i tekturę,

3. szkło białe i kolorowe,

4. popiół i żużel

5. Odpady komunalne ulegające biodegradacji mieszkańcy powinni zagospodarować poprzez poddaniu ich kompostowaniu.

Przy zbieraniu odpadów w sposób selektywny należy pamiętać o tym, aby:

- segregować zgodnie z standardami segregacji (nie tłuc szkła przed wrzuceniem, wrzucać opakowania bez zawartości, zdjąć nakrętki, krążek z szyjki lub pokrywę, opakowania PET, kartony, kartony po mleku i sokach należy zgnieść

- odpady wystawić do odbioru zgodnie z harmonogramem.

Odpady niewłaściwie wysegregowane zostaną odebrane jako zmieszane, a to spowoduje, że właściciel nieruchomości zostanie obciążony za odpady jako zmieszane i zostanie zastosowana wyższa stawka - za odpady zmieszane (niesegregowane),

Odbiór segregowanych odpadów odbywać się będzie raz na kwartał. Zmieszane odpady komunalne odbierane będą raz na miesiąc.

Harmonogram odbioru odpadów zostanie podany do wiadomości mieszkańcom po przeprowadzeniu przetargu.

Odpady wielkogabarytowe z wyposażenia mieszkań w wyeksploatowany sprzęt elektryczny i elektroniczny AGD i RTV, zużyte opony, leki, chemikalia będzie można dostarczać do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów, który będzie się mieścił przy ul. Duboisa.

 

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

 

Podjęte uchwały: (dostępne na stronie internetowej UG: www.czeremcha.pl.)

 1. Uchwała Nr XI/62/19 Rady Gminy Czeremcha z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czeremcha.
 2. Uchwała Nr XI/63/19 Rady Gminy Czeremcha z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 3. Uchwała NR X/63/15 Rady Gminy Czeremcha z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Czeremcha.
 4. UCHWAŁA Nr X/53/19 RADY GMINY CZEREMCHA z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości takiej opłaty
 5. UCHWAŁA NR X/54/19 RADY GMINY CZEREMCHA z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Czeremcha

Wzór deklaracji *.doc