OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy pt.:  "Dostawa paliw płynnych na potrzeby Urzędu Gminy Czeremcha”, numer ogłoszenia: 466150 - 2013, Znak: GGiOŚ.271.8.2013.IL


 • SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
 • załącznik nr 1
 • załącznik nr 2
 • załącznik nr 3
 • załącznik nr 4
 • załącznik nr 5
 • załącznik nr 6
 •  

   

  GGiOŚ.7021.1.28.2013.EM

  OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU   CZWARTEGO PRZETARGU

   

  Na podstawie Zarządzenia Nr 236/13 Wójta Gminy Czeremcha z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie przeprowadzenia czwartego przetargu na sprzedaż kontenerów metalowych stanowiących własność Gminy Czeremcha, Wójt Gminy ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

  1. 27 kontenerów metalowych TYP KP7S posiadających trzy komory na odpady i sześć otworów do wrzucania odpadó

  cena za jedną sztukę wynosi 970,00 zł netto ( dziewięćset siedemdziesiąt zł)

  postąpienie nie mniej niż 30,00 zł netto

  1. 3-ch kontenerów metalowych TYP KP7 jednokomorowych posiadających sześć klap do wrzucania odpadów.                         

  cena za jedną sztukę wynosi 870,00 zł netto(osiemset siedemdziesiąt zł)

  postąpienie nie mniej niż 30,00 zł netto

  Cena netto jest równa cenie brutto.

  Kontenery wykonane są z blachy o grubości 3mm, na zewnątrz pomalowane są farbą do metali.

              Przedmioty sprzedaży można obejrzeć po wcześniejszym umówieniu terminu z pracownikiem Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy pod nr telefonu 85 685 0063, 85 685 04 00.

  Przetarg odbędzie się w dniu 21 listopada 2013 roku o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Czeremsze ul. Duboisa 14, pokój nr 6.

  Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej

  jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

  Ogłoszenie.pdf

  GGiOŚ.6131.37.2013.TR

              Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Czeremcha Nr 197/13 z dnia 28.05.2013 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży drzew rosnących na działkach stanowiących własność Gminy Czeremcha, Wójt Gminy Czeremcha ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż „drzew na pniu”.

              Sprzedaż „drzew na pniu” obejmuje wycięcie wszystkich drzew przeznaczonych do sprzedaży w ilości 78 szt. o łącznej masie około 226,66 m3 za cenę wywoławczą 15593,00 zł.

  Do ceny nabycia doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

              Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej przedmiotu aukcji tj. 1559,30 zł na rachunek PKO BP S.A. nr 57 1020 1332 0000 1102 0037 7226. Wadium wniesione w pieniądzu uznaje się za wniesione jeżeli do dnia 27.08.2013 r. do godz. 930 środki pieniężne wpłyną na konto bankowe Urzędu Gminy Czeremcha. Postąpienie w trakcie licytacji wynosi minimum: 160,00 zł lub jego wielokrotność.

              Miejsce przeprowadzenia aukcji: siedziba Urzędu Gminy Czeremcha ul. Duboisa 14, 17-240 Czeremcha, pok. nr 6. Termin przeprowadzenia aukcji: 27.08.2013 r. godz. 1000.

              Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami - Tomasz Rożuk, tel. (85) 685-03-94, w godz. 730 - 1500.

                                                                                                            Wójt Gminy Czeremcha

                                                                                                              mgr Jerzy Szykuła