image001 image003 image005

image007 image009 image011

image013 image015 image017

image019 image021

W dniu 09 lutego 2015 roku na drogowym przejściu granicznym w Połowcach odbyło się spotkanie informacyjne ze społecznością lokalną w związku z realizacją przez Wojewodę Podlaskiego projektu „Wkład w poprawę przepustowości i kontroli drogowego przejścia granicznego w Połowcach” (KIK/74) współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Spotkanie miało na celu podkreślenie roli Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy we wdrażaniu i realizacji projektu.

W spotkaniu udział wzięli między innymi przedstawiciele:

- administracji publicznej - Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Pani Ewa Stachowicz, Kierownik Oddziału ds. Inwestycji Wydziału Infrastruktury Pani Elżbieta Małyszko, Kierownik Obiektu Oddziału Obsługi Przejść Granicznych w Połowcach Pan Krzysztof Sawczuk oraz osoby zaangażowane w realizację projektu ze strony beneficjenta,

- władz lokalnych - Wójt Gminy Czeremcha Pan Michał Wróblewski, Sekretarz Gminy Pani Elżbieta Popko,

- administracji celnej - Pan Jarosław Niegierewicz Naczelnik Oddziału Celnego w Połowcach,

- administracji granicznej - Pan Andrzej Konończuk Komendant Placówki Straży Granicznej w Czeremsze, Pan Mirosław Smyk, Pani Ludmiła Żmieńko.

            Na spotkaniu przedstawiono ogóle informacje dotyczące Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, a także Projektu KIK/74 „Wkład w poprawę przepustowości i kontroli drogowego przejścia granicznego w Połowcach” realizowanego w ramach SPPW. Poinformowano o wydłużonym okresie rzeczowej realizacji projektu, zamierzeniach inwestycyjnych w roku 2015, organizacji prac w okresie luty – październik 2015 roku.. Ponadto szczegółowo omówiono zadania do wykonania w celu zakończenia projektu w terminie.

            W trakcie spotkania zorganizowana została wizytacja drogowego przejścia granicznego, oprowadzając gości po obiektach wybudowanych w ramach projektu KIK/74  a także dystrybuowano materiały promocyjne.

image002

image004

image006

image008

image010

 

IMG 2764 IMG 2769

IMG 2771 IMG 2777

IMG 2831 IMG 2833

image017 image019 image021

image023 image025 image027

image029

 

Wizyta studyjna strony szwajcarskiej w dniu 15 kwietnia 2014 roku w ramach projektu KIK/74

image001 image003 image005

image007 image009 image011

image013  image015

 

Projekt KIK/74 „Wkład w poprawę przepustowości i kontroli drogowego przejścia granicznego w Połowcach”

Project KIK/74 „ Contribution to the improvement of the capacity and the control of the road border crossing in Połowce”

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego

programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Całkowita wartość Projektu wynosi ogółem 66 596 123 PLN tj. 18 690 360 CHF, w tym kwota dofinansowania ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy wynosi 15 886 806 CHF (co stanowi 85%), współfinansowanie ze źródeł krajowych wyniesie 2 803 554 CHF ( co stanowi 15%).

Celem niniejszego Projektu jest ochrona interesów politycznych i ekonomicznych Polski oraz Unii Europejskiej poprzez dostosowanie zewnętrznej granicy Unii do wymogów z Schengen. Projekt przyczyni się do zwiększenia wydajności, przepustowości i kontroli przejścia granicznego, zabezpieczy obsługę ruchu granicznego tj. osób, środków komunikacji i przepływu towarów, stworzy właściwe warunki odpraw celno-paszportowych pasażerów i towarów oraz poprawi warunki pracy służb granicznych, pozwoli na uszczelnienie granicy (przemyt, nielegalni imigranci) oraz skróci czas odpraw granicznych. Zamierzenia projektu dokładnie wpisują się w Działanie 2. Środki ochrony granic. Celem niniejszego projektu jest bowiem zwiększenie efektywności infrastruktury i procedur granicznych oraz podniesienie bezpieczeństwa na granicy państwowej. Większa przepustowość granicy i jej bezpieczeństwo warunkują realizację pozostałych celów programu. Wykorzystanie i rozbudowa potencjału społecznego i gospodarczego obszaru objętego programem wymaga przede wszystkim usunięcia administracyjnych, instytucjonalnych i infrastrukturalnych przeszkód w przepływie towarów, usług i ludzi przez granice.

Wprowadzenie w Życie tego Projektu przyczyni się do zniwelowania różnic społecznoekonomicznych między Polską a innymi, bardziej rozwiniętymi państwami Unii Europejskiej, między województwem podlaskim, a innymi, bardziej rozwiniętymi regionami Polski. Zapewni również dodatkowe bezpieczeństwo dla państw wspólnoty oraz tych, których dotyczy porozumienia z Schengen, jak np. Szwajcaria. Biorąc pod uwagę mieszkańców terenów sąsiadujących z przejściem, wpłynie pozytywnie na: poczucie bezpieczeństwa, zatrudnienia i jakość wykonywanej pracy, poprawiając warunki
i standard Życia.

 

Szwajcarsko - Polski Program Współpracy (SPPW) jest formą bezzwrotnej pomocy finansowej przyznanej przez rząd Szwajcarii Polsce i pozostałym państwom członkowskim UE, które przystąpiły do niej 1 maja 2004r. Z całkowitej puli środków wynoszącej ponad 1 mld franków szwajcarskich (CHF) Polsce przypadła prawie połowa środków - tj. ok. 489 mln CHF. Podstawę prawną wdrożenia Programu Współpracy w Polsce stanowi Szwajcarsko- Polska Umowa Ramowa, podpisana 20 grudnia 2007r.

 

image009W dniu 03 grudnia 2013 roku na drogowym przejściu granicznym w Połowcach odbyło się spotkanie informacyjne w związku z realizacją przez Wojewodę Podlaskiego projektu „ Wkład w poprawę przepustowości i kontroli drogowego przejścia granicznego w Połowcach” (KIK/74) współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Spotkanie to miało na celu podkreślenie roli Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy we wdrażaniu i realizacji projektu.

 

 

Poniżej fotografie dokumentujące postęp we wdrażaniu projektu, w tym postęp robot na placu budowy:

 

Tablica informacyjna

image002 image004