Odpowiedź na zapytanie

Zawiadamiam, iż w postępowaniu przetargowym pn. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Czeremcha” (znak GGiOŚ.271.2.2017.IL) do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ.

Ogłoszenie o przetargu

Zmiana w ogłoszeniu o przetargu nr GGiOŚ.6840.8.2017.EP z dnia 2017-11-10

Tekst, który należy zmienić:

W ogłoszeniu jest: Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny w terminie do 18 listopada 2017 roku.

W ogłoszeniu powinno być: Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny w terminie do 18 grudnia 2017 roku.

 

 

Wójt Gminy ogłasza publiczny przetarg ustny ograniczony dla właścicieli przyległych nieruchomości na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr geodezyjnym 40/1 o powierzchni 0,0690ha. Znak sprawy GGiOŚ.6840.8.2017.EP