Informacja

Wójt Gminy Czeremcha informuje o możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego.

Szacowanie szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych

W nawiązaniu do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych Koło Łowieckie „Puszcza" w Białowieży potwierdza wcześniejszą informację, że zgłoszenia szkody w formie pisemnej wg załączonego wzoru należy kierować na adres koła tj. Koło Łowieckie „Puszcza", ul. Tropinka 94, 17-230 Białowieża.

Biorąc pod uwagę wymogi formalno-prawne zawarte w powołanym Rozporządzeniu oraz dążenie do eliminowania sytuacji, konfliktowych przy szacowaniu szkód i wypłacie odszkodowań informujemy o załączaniu do zgłoszenia szkody (wg podanego wzoru) następujących dokumentów.

 1. Wzór zgłoszenia szkody łowieckiej,
  1. Kserokopia wypisu z rejestru gruntów (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące od dnia składania wniosku),
  2. Kserokopia kopii mapy ewidencyjnej gruntów z działką, na której wystąpiła szkoda (wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące od dnia składania wniosku),
 2. Kserokopia umowy dzierżawy w przypadku dzierżawienia działki,
  1. Dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa do dokonywania w imieniu poszkodowanego czynności prawnych związanych z postępowaniem odszkodowawczym, a w szczególności do uczestnictwa w oględzinach, ostatecznym szacowaniu szkód oraz składania podpisów w protokołach i innych dokumentach w przypadku gdy poszkodowany wyznaczy pełnomocnika,
  2. Zawiadomienie o zbiorze i terminie sprzętu przy ostatecznym szacowaniu,
  3. Formularz z danymi ze wskazaniem numeru rachunku bankowego lub innej formy zapłaty odszkodowania,

Właścicieli i posiadaczy gruntów na których powstała szkoda informujemy, że zgodnie z w/w Rozporządzeniem oględzin oraz szacowania szkód dokonuje się w terminie siedmiu dni od daty zgłoszenia szkody. Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego zawiadamia poszkodowanego o terminie oględzin, ostatecznego szacowania szkody lub ponownego szacowania szkody nie później niż na 2 dni przed ich dokonaniem, a za porozumieniem stron

- w terminie krótszym.

Nieobecność zawiadomionego poszkodowanego nie wstrzymuje dokonania oględzin lub ostatecznego szacowania szkody.

Z oględzin oraz szacowania szkody szacujący sporządza protokół w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej strony, który podpisują szacujący szkodę, poszkodowany lub jego pełnomocnik oraz przedstawiciel właściwej terytorialnie izby rolniczej, jeżeli uczestniczył w oględzinach lub ostatecznym szacowaniu szkody.

 

Protokół ten jest dokumentem potwierdzającym w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa działania siły wyższej lub wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności na gruntach rolnych zgodnie z §1 pkt 3d Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 października 2009 roku (Dz. U, 168 poz, 1326).

wzory formularzy

Instrumenty wspierania przedsiębiorczości

PRZEDSIĘBIORCZA SPOŁECZNOŚĆ SZANSĄ ROZWOJU LOKALNEGO  - INSTRUMENTY WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POWIECIE HAJNOWSKIM

Z myślą o rozwoju regionu Puszczy Białowieskiej oraz jego potencjale w powiecie hajnowskim  pojawia się coraz więcej podmiotów, których zadaniem jest pobudzanie lokalnej sfery społeczno-gospodarczej poprzez rozpowszechnianie wśród społeczności idei przedsiębiorczości jako głównego narzędzia prorozwojowego. Aby ułatwić mieszkańcom start oferują one wsparcie finansowe (tj. programy pożyczkowe, poręczeń kredytowych, dotacje) na zakładanie, rozwój działalności gospodarczej, doradztwo, pomoc w tworzeniu biznesplanów itp. Prócz działalności gospodarczej sensu stricte coraz popularniejsza staje się przedsiębiorczość społeczna (spółdzielnie socjalne, przedsiębiorstwa społeczne). Programy realizowane na rzecz tego sektora mają celu zwiększenie zaangażowania obywatelskiego w życie lokalne poprzez zwalczanie negatywnych postaw w wyniku upowszechniania wiedzy o możliwościach i korzyściach płynących ze społecznego uczestnictwa. Aktywizacja i integracja środowisk lokalnych wokół wspólnych problemów to główne zadania przez niego przewidziane.  Szczególny akcent położony jest na łączenie społecznej aktywności z aktywnością ekonomiczną - podmioty ekonomii społecznej. Rozbudzanie postaw przedsiębiorczych i ich urzeczywistnianie przynosi wymierne korzyści nie tylko w sferze indywidualnej, ale także staje się biegunem wzrostu w wymiarze lokalnym, zagospodarowując przy tym dostępne zasoby (ludzkie, społeczne – głównie przez tworzenie partnerstw publiczno-prywatnych, naturalne).  

Informacja

Decyzją wydaną przez

 

Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku

z dnia 29.09.2011 Nr WI.7023.271.4.2011.AC

Z dniem 1 września 2012r. wstrzymana jest eksploatacja składowiska odpadów w Czeremsze.