Uwaga! Nowa kategoria osób posiadających uprawnienia do uzyskania Karty Dużej Rodziny

Od 1 stycznia 2019 r. o przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się rodzice, którzy mają lub mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:

  • w wieku do 18. roku życia,
  • w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,
  • bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie. 

Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny mieszkańcy gminy Czeremcha mogą składać w Urzędzie Gminy Czeremcha pokój nr 9 lub za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia. https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/strona-glowna

Wykaz partnerów Kary Dużej Rodziny https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr

Gospodarka Komunalna, Gospodarka Gruntami i Ochrony Środowiska

Podatki

Od 1 lipca 2019 r. zaczną obowiązywać nowe ogólnokrajowe formularze informacji i deklaracji podatkowych (informacje o gruntach, informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacje o lasach oraz deklaracje na podatek rolny, leśny i od nieruchomości).
Nowe formularze (składane w wersji papierowej i elektronicznej) będą miały zastosowanie do informacji i deklaracji dotyczących podatków i opłat, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019 r. Nie będzie więc trzeba wymieniać wszystkich złożonych już przez podatników formularzy.
Od 1 lipca 2019 r. wprowadzona zostanie powszechna możliwość (a więc dla wszystkich podatników) składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji i deklaracji na podatek rolny, leśny, od nieruchomości. Wybór formy (papierowa czy elektroniczna) złożenia tych dokumentów należeć będzie do podatników. Ustawa daje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych kompetencje do określenia, w stosownym rozporządzeniu, sposobu przesyłania informacji i deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz do określenia rodzajów podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone te deklaracje i informacje. Dotychczas o możliwości składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej decydowała rada gminy.

Wzory nowych deklaracji:

 

Epuap: https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/UGCzeremcha

 


Uchwała NR XXVII/172/18 Rady Gminy Czeremcha z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.