Spotkanie autorskie z Szymonem Hołownią

„Z nauką na TY”

Na terenie gminy Czeremcha w Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czeremsze realizowany jest projekt „Z nauką na TY”

Projekt jest współfinansowany w wysokości 653 052,00 zł ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.

Termin realizacji: 01.07.2019r. – 30.06.2021r.

Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czeremsze. Projekt realizowany jest w partnerstwie, w którym Liderem jest Fundacja OKNO NA WSCHÓD, a Partnerem - Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku.

 

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czeremsze, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych (matematycznych, porozumiewania się w językach obcych, kompetencji naukowo-technicznych i informatycznych) i wzmocnienie właściwych postaw (umiejętności uczenia się, kreatywność, innowacyjność, inicjatywność, przedsiębiorczość, praca zespołowa) u wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej w Czeremsze oraz podniesienie umiejętności i kompetencji u wszystkich nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Czeremsze, poprzez kompleksowy program wsparcia, obejmujący m.in. :

– zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze ukierunkowane na podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie matematyki, nauk przyrodniczych (biologii, geografii, fizyki), języków obcych (jęz. angielskiego)

– zajęcia rozwijające zdolności uczniów – zajęcia konstrukcyjne „Misja Robotyka”, koła zainteresowań (naukowo-techniczne, informatyczne, matematyczne, z jęz. angielskiego, z jęz. rosyjskiego, biologiczne, geograficzne, fizyczne)

– zajęcia kształtujące kluczowe kompetencje i właściwe postawy – „Warsztaty efektywnego uczenia się”, „Akademia SMART”

– wyjazdy edukacyjne z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych (Warszawa, Trójmiasto, Poczopek)

– rozwijanie indywidualnego podejścia do uczniów – zajęcia kierowane do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (zajęcia rewalidacyjne, indywidualne zajęcia logopedyczne, terapia psychologiczna),  indywidualne i grupowe zajęcia z doradcą zawodowym

– wakacyjny obóz edukacyjno-naukowy

– szkolenia i studia podyplomowe dla kadry pedagogicznej.

W ramach projektu doposażono szkolne pracownie w laptopy, urządzenie wielofunkcyjne i tablicę interaktywną na kwotę  51648,93 zł i pomoce dydaktyczne (m.in. plansze, tablice edukacyjne, programy multimedialne, gry, puzzle, klocki, słowniki, mikroskopy, modele edukacyjne, różnego rodzaju przyrządy do pracowni min. informatycznej, przyrodniczej, fizycznej, geograficznej, matematycznej, językowych) na kwotę 41295,00 zł

logo projektu

Akademia Kompetencji Cyfrowych

WIZUALIZACJA 3 FWZR plakat PWMPAkademia Kompetencji Cyfrowych dla mieszkańców województw: Pomorskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Podlaskiego.

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach skierowanych do mieszkańców Gminy Czeremcha.

Szczegółowa informacja w materiałach promocyjnych jak również w siedzibie Urzędu Gminy Czeremcha ul. Duboisa 14, 17-240 Czeremcha pok. nr 4, tel. 856850400, 856850394.

Osoba do kontaktu: Ireneusz Leoniuk