Szczepienia psów

Harmonogram szczepienia psów przeciwko wściekliźnie 2019 rok.

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu karty inwentaryzacyjnej nieruchomości

Komisja Inwentaryzacyjna Gminy Czeremcha informuje, że zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32 poz. 191, z późn. zm.) od dnia 20 września 2019 roku na okres 30 dni zostaną wyłożone do publicznego wglądu spis i karta inwentaryzacyjna nieruchomości przeznaczonej do komunalizacji na rzecz Gminy Czeremcha, oznaczonej nr geodezyjnym 262/1 o pow. 6,12 ha, obręb Połowce, gmina Czeremcha.

Dokumenty zostaną wyłożone w siedzibie Urzędu Gminy Czeremcha,
ul. Duboisa 14, pokój nr 5, w godzinach od 7.30 do 15.30, gdzie można składać ewentualne uwagi i zastrzeżenia.

Komisja Inwentaryzacyjna

Gminy Czeremcha

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADAMIA  SIĘ  MIESZKAŃCÓW  SOŁECTWA KUZAWA,  ŻE  ZEBRANIE OGÓLNOWIEJSKIE W SOŁECTWIE KUZAWA ODBĘDZIE SIĘ w dniu 11 września  2019 roku (środa) o godz. 17:00  w świetlicy wiejskiej.

Porządek obrad:                                                                                                                                                                                                                                                    

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
  3. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania.
  4. Dyskusja mieszkańców, zgłaszanie propozycji przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego wyodrębnionego na 2020 rok.
  5. Przedstawienie projektu wniosku do funduszu sołeckiego.
  6. Przeprowadzenie głosowania wniosku sołectwa o przeznaczenie środków funduszu sołeckiego, podjęcie odpowiedniej uchwały zebrania wiejskiego,
  7. Sprawy różne.
  8. Zamknięcie zebrania.

                        Prawomocność zebrania wiejskiego wymaga udziału co najmniej 50% stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.  Zebranie zwołane w drugim terminie ( po odczekaniu 30 minut) będzie prawomocne bez względu na liczbę jego uczestników.

                                                                                                                       SOŁTYS  SOŁECTWA  KUZAWA