Koncert - HoTS

20190220 Czeremcha HoTS plakat

Ogólnopolski Program Promocji Polskich Produktów AGRO POLSKA

Informuję, że Międzynarodowe Targi Rzeszowskie ogłosiły kolejną – XXVI edycję Ogólnopolskiego Programu Promocji Polskich Produktów AGRO POLSKA, objętego honorowym patronatem przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Inicjatywa kierowana jest do firm sektora spożywczego, dostarczając narzędzi marketingu i reklamy na dwóch poziomach organizacyjnych: wojewódzkim i ogólnopolskim. 

Organizator przekazał nam prośbę o zgłaszanie nominatów do tego konkursu, dlatego też zwracam się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie propozycji firm mających swą siedzibę na terenie Państwa administrowania, które zasługują na posługiwanie się godłem promocyjnym Agro Polska. Prosimy mieć na uwadze, że zgodnie z regulaminem, który znajduje się na stronie internetowej: www.agropolska.eu, nominacja na poziomie regionalnym jest nieodpłatna (producent ponosi koszty w kwocie 1 400-2 900 zł wyłącznie, jeśli zdecyduje się wziąć udział w konkursie na poziomie ogólnopolskim, a zróżnicowanie stawek wynika z wielkości zatrudnienia w firmie oraz zależy od ilości zgłaszanych produktów).

Mając na uwadze ramy czasowe określone przez organizatora, zwracam się z prośbą o wytypowanie i zgłaszenie propozycji w terminie do 28 lutego 2019 roku.

 

Kontakt: 85-66-54-826, produkty@wrotapodlasia.pl.

Dodatkowe informacje na temat przedsięwzięcia uzyskać można również w biurze organizacyjnym MTR: 17-862-61-69, biuro@agropolska.eu.

 

DYREKTOR

Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich

Andrzej Pleszuk

 

Zapraszamy do Szkoły Inicjatyw Strażniczych

Sieć Obywatelska Watchdog Polska, stowarzyszenie działające na rzecz prawa do informacji, ogłasza nabór do Szkoły Inicjatyw Strażniczych dla osób aktywnie działających w swojej lokalnej społeczności.

Szkoła Inicjatyw Strażniczych (SIS) to cykl szkoleń dla mieszkańców gmin, którzy przyglądają się pracy lokalnych władz, zadają im pytania, zabierają głos w sprawach publicznych i działają na rzeczy zmiany w przypadku zdiagnozowania problemów tam, gdzie mieszkają. Uczestnicy i uczestniczki spotkają się na pięciu weekendowych zjazdach, w czasie których poszerzą swoją wiedzę na temat praw człowieka, wolności słowa i prawa do informacji publicznej. Dowiedzą się także, jak planować działania skierowane do mieszkańców i kampanie na rzecz zmiany.

Kogo zapraszamy?

W szkoleniach może brać udział każda osoba, bez względu na wiek, wykształcenie i miejsce zamieszkania, jeśli tylko aktywnie uczestniczy w życiu swojej lokalnej społeczności, przygląda się pracy samorządu i chciałby rozwijać swoją wiedzę w tej dziedzinie. Żeby decydować o tym, co się dzieje w gminie, nie trzeba być politykiem, wystarczy być świadomym obywatelem – mówi Alina Czyżewska, absolwenta poprzedniej edycji SIS -u. Uczestnikami Szkoły mogą być zarówno osoby działające indywidualnie, jak i członkowie/członkinie nieformalnych grup, organizacji społecznych czy przedstawiciele mediów lokalnych. Ważne, aby były niezależne od władz gminy, w której działają.

Co oferujemy?

  • 5 szkoleń z zakresu praw człowieka, wolności słowa, prawa do informacji, planowania monitoringu, komunikowania swoich działań i włączania w nie innych mieszkańców, wystąpień publicznych.
  • Kontakt z osobami z całej Polski, które prowadzą podobne działania.
  • Wsparcie merytoryczne i prawne w prowadzonych działaniach (również po zakończeniu szkoły).
  • Pokrycie kosztów szkolenia, zakwaterowania, wyżywienia oraz przejazdu.

Szkolenia odbędą się w okolicach Warszawy (dojazd komunikacją), na pierwsze zapraszamy już 29 marca 2019 r. Prosimy o zapoznanie się z terminami całego cyklu - warunkiem uczestnictwa w SIS jest obecność na wszystkich szkoleniach. Na zgłoszenia czekamy do 10 marca 2019 roku. Więcej szczegółów oraz ankieta zgłoszeniowa pod adresem: www.siecobywatelska.pl/sis

Organizator dokłada starań, żeby w SIS mogły uczestniczyć osoby, którym sytuacja życiowa może utrudniać korzystanie z tego typu przedsięwzięć, np. osoby z niepełnosprawnością. W uzasadnionych przypadkach zapewniamy również opiekę nad dziećmi.

Kontakt: Agnieszka Podgórska, agnieszka.podgorska@siecobywatelska.pl tel. 607859482.

Więcej informacji o wydarzeniu na stronie: https://siecobywatelska.pl/sis/

Rozliczenie podatku dochodowego emeryta/rencisty KRUS za 2018 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny  w Białymstoku informuje, że przekazuje emerytom i rencistom formularze PIT-40A (roczne obliczenie podatku emeryta/rencisty), PIT-11A (informacje o dochodach uzyskanych przez emeryta/rencistę) oraz PIT-11 (informacje o dochodach dla osób, które otrzymały świadczenie należne po osobie zmarłej).

KRUS jako organ rentowy, zgodnie z art. 34 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018r, poz.1509 z późn. zm.) oraz art. 42g ustawy z dnia 4 października 2018r o zmianie ustawy  o podatku od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018r poz.2126) po upływie  roku podatkowego 2018, w terminie do końca lutego 2019 roku sporządza i przekazuje podatnikom uzyskującym dochód z emerytur rolniczych, w tym częściowych lub okresowych emerytur rolniczych, rent rolniczych z tytułu niezdolności do pracy, rent rodzinnych oraz osobom, które pobrały tzw. świadczenie niezrealizowane po osobie zmarłej tj. emeryturę lub rentę przysługującą zmarłemu do dnia jego śmierci (nie dotyczy zasiłków pogrzebowych) stosowny formularz PIT. Dane podatkowe emerytów/rencistów zawarte na formularzach PIT, KRUS przekazuje w formie elektronicznej w terminie do  końca stycznia 2019 roku do urzędu skarbowego właściwego wg miejsca zamieszkania emeryta/rencisty, a w przypadku osób mieszkających za granicą – do urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Ogłoszenie o możliwości zaopiniowania uchwały

Urząd Gminy Czeremcha informuje o możliwości zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czeremcha na 2019 rok.

Opinię do projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czeremcha na 2019 rok można przedstawić w formie pisemnej w terminie do 21 lutego 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Czeremcha, ul. Duboisa 14, 17-240 Czeremcha, pokój nr 5, w godzinach od 7.30 do 15.30.