Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy i rozbudowy stacji uzdatniania wody w Kuzawie, gm. Czeremcha, realizowanego z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii".

Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00163058/01
Znak sprawy: GGiOŚ.271.14.2021.ES

Szczegóły i dokumentacja prowadzonego postępowania dostępne są pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a52fef77-0a80-4764-a56d-95a6f3332e77

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyposażenia pomieszczenia wystawienniczego przedmiotów użytkowych oraz oprogramowania komputerowego w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Czeremsze przy ul. Duboisa 12.

Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00162973/01
Znak sprawy: GGiOŚ.271.13.2021.ES

Szczegóły i dokumentacja prowadzonego postępowania dostępne są pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/5a9503da-f4d7-40f1-8908-4b78dd3ec760

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę: udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3 000 000,00 zł.

Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00139981/01
Znak sprawy: GGiOŚ.271.12.2021.ES

Szczegóły i dokumentacja prowadzonego postępowania dostępne są pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e4e5d120-bc1c-48a4-a441-e11d465e0d8c

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czeremcha, realizowanego z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu  Rozwoju  Regionalnego  na  podstawie  projektu  pn.  ,,Modernizacja  oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czeremcha” w ramach  Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII:  Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6  Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, Nr Projektu WND-RPPD.08.06.00-20-0439/20.

Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00131569/01
Znak sprawy: GGiOŚ.271.11.2021.ES

Szczegóły i dokumentacja prowadzonego postępowania dostępne są pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/00cdc912-3f2c-4ec6-90ac-5e4414a1aeb8