Zapytanie ofertowe - paliwo

Zapytanie ofertowe którego przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych na potrzeby Gminy Czeremcha w ilości: olej napędowy - 17 000 litrów, benzyna bezołowiowa 95-1200 litrów – ilość paliwa na jeden rok. Znak sprawy GGiOŚ. 7011.89.2021.

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Czeremcha oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Czeremsze.

Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00276665/01
Znak sprawy: GGiOŚ.271.15.2021.ES

Szczegóły i dokumentacja prowadzonego postępowania dostępne są pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a684e2db-5e76-4d6a-bad5-d9114919ae05

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Kuzawie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy i rozbudowy stacji uzdatniania wody w Kuzawie, gm. Czeremcha, realizowanego z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii".

Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00163058/01
Znak sprawy: GGiOŚ.271.14.2021.ES

Szczegóły i dokumentacja prowadzonego postępowania dostępne są pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a52fef77-0a80-4764-a56d-95a6f3332e77

Dostawa wyposażenia pomieszczenia wystawienniczego przedmiotów użytkowych oraz oprogramowania komputerowego w PSZOK

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyposażenia pomieszczenia wystawienniczego przedmiotów użytkowych oraz oprogramowania komputerowego w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Czeremsze przy ul. Duboisa 12.

Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00162973/01
Znak sprawy: GGiOŚ.271.13.2021.ES

Szczegóły i dokumentacja prowadzonego postępowania dostępne są pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/5a9503da-f4d7-40f1-8908-4b78dd3ec760