Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - Rewitalizacja działek 528 i 573 z przeznaczeniem na skwer ogólnodostępny

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie rewitalizacji działek 528 i 573 z przeznaczeniem na skwer ogólnodostępny zlokalizowany pomiędzy ulicami Szkolną a Duboisa w miejscowości Czeremcha, realizowanego z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie projektu pn. ,,Rewitalizacja działek 528 i 573 z przeznaczeniem na skwer ogólnodostępny zlokalizowany pomiędzy ulicami Szkolną a Duboisa w miejscowości Czeremcha” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, Nr Projektu WND-RPPD.08.06.00-20-0485/20.

Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00051724/01
Znak sprawy: GGiOŚ.271.5.2021.ES

Szczegóły i dokumentacja prowadzonego postępowania dostępne są pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f040e6eb-85ca-489a-a531-8e1d0843c9f3

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czeremcha

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czeremcha, realizowanego z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie projektu pn. ,,Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czeremcha” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, Nr Projektu WND-RPPD.08.06.00-20-0439/20.

Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00034732/01
Znak sprawy: GGiOŚ.271.4.2021.ES

Szczegóły i dokumentacja prowadzonego postępowania dostępne są pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/3afbc423-09e9-4835-ba73-4764a5f02bbf

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - Dostawa wyposażenia do PSZOK w Czeremsze przy ul. Duboisa 12

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyposażenia do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Czeremsze przy ul. Duboisa 12, realizowanego z z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie projektu pn. ,,Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w Czeremsze” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VI: Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami, Działanie 6.1 Efektywny system gospodarowania odpadami, Nr Projektu RPO.06.01.00-20-0026/19.

Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00031989/01
Znak sprawy: GGiOŚ.271.3.2021.ES

Szczegóły i dokumentacja prowadzonego postępowania dostępne są pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/9b5e4153-ee1f-46dc-b3af-c325f3c1c1f2

Ogłoszenie o wyniku postępowania