OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA, dotyczy: przetargu nieograniczonego na: ,,Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Czeremcha” (znak GGiOŚ.271.10.2020.ES)