Wyjaśnienia i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: ,,Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Czeremcha” (znak GGiOŚ.271.9.2020.ES)