Odpowiedź na zapytanie

Odpowiedź na zapytanie, dotyczy: Roboty budowlane na wykonanie przebudowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Czeremsze przy ul. Duboisa 12. Ogłoszenie nr 586996-N-2020 z dnia 2020-09-18