Zakup samochodu na potrzeby Gminy Czeremcha

Gmina Czeremcha informuje, iż zrealizowała zadanie dot. „Zakupu samochodu na potrzeby Gminy Czeremcha” marki Toyota z liczbą miejsc do siedzenia 8 + 1 (kierowca). Dostawa samochodu nastąpiła w dniu 19.12.2022 r.

Zadanie zostało zrealizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Gminy Władysławowo na podstawie umowy nr U.UMW-S.4.2022 z dnia 28.02.2022 r. oraz z budżetu Miasta Stołecznego Warszawa na podstawie umowy nr UMIA/FE/C/OM/IV/P3/36/P-1/2022 z dnia 8.03.2022 r.

Wykonawcą zadania jest Auto Podlasie Sp. z o.o. Oddział Toyota Biała Podlaska w Białej Podlaskiej, ul. Piłsudskiego 35, 21-500 Biała Podlaska.

Całkowita wartość zadania: 122.968,00 zł

Dofinansowanie z budżetu Gminy Władysławowo w wysokości 10.000,00 zł

Dofinansowanie z budżetu Miasta Stołecznego Warszawa w wysokości 100.000,00 zł

  

bus
bus
bus
bus
bus
bus
bus
bus

Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Czeremcha oraz przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Kuzawie, gm. Czeremcha

prow20

Gmina Czeremcha informuje, iż w dniu 19.12.2022 r. zakończono inwestycję pn. „Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Czeremcha oraz przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Kuzawie, gm. Czeremcha”, współfinansowanej  ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 operacje typuGospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

Inwestycja ma na celu zwiększenie wydajności stacji uzdatniania wody w Kuzawie, zaopatrującej mieszkańców gminy Czeremcha w wodę pitną oraz podniesienie jakości świadczonych usług w zakresie gospodarki ściekowej, poprzez budowę infrastruktury kanalizacyjnej poza aglomeracją na ulicach w miejscowości Czeremcha, do tej pory nieskanalizowanych.

W ramach zadania dokonano przebudowy i rozbudowy stacji uzdatniania wody w Kuzawie oraz wybudowano ponad 3,3 km sieci kanalizacji sanitarnej.

Całkowita wartość zadania: 5.873.852,70 zł

Kwota dofinansowania: 1.972.772,00 zł

Przebudowa targowiska wiejskiego w Czeremsze, Gmina Czeremcha

logo prow targ

Gmina Czeremcha informuje, że zakończyła realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa targowiska wiejskiego w Czeremsze, Gmina Czeremcha”, współfinansowanej  ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 operacje typu "Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury".

Celem operacji jest poprawa warunków funkcjonowania targowiska wiejskiego w Czeremsze poprzez jego przebudowę celem stworzenia wysokiej jakości infrastruktury obiektu.

Całkowita wartość projektu: 2.054.100,00 zł.

Kwota dofinansowania: 1.000.000,00 zł.

 

targowisko
targowisko
targowisko
targowisko
targowisko
targowisko
targowisko
targowisko
targowisko
targowisko

Dostawa fabrycznie nowego autobusu na potrzeby Gminy Czeremcha

Gmina Czeremcha informuje, iż w ramach funduszu sołeckiego wspólnie z sołectwami Berezyszcze, Bobrówka, Czeremcha, Jancewicze, Kuzawa, Opaka Duża, Połowce, Pohulanka, Stawiszcze, Wólka Terechowska, Zubacze zrealizowała zadanie dot. „dostawy fabrycznie nowego autobusu na potrzeby Gminy Czeremcha” marki Karadag Iveco z liczbą miejsc do siedzenia 20 + 1 (kierowca). Dostawa autobusu nastąpiła w dniu 12.08.2022r.

Celem zadania jest poprawa mobilności mieszkańców poprzez polepszenie warunków dowozu dzieci z pobliskich sołectw do szkoły w Czeremsze oraz przewozu KGW, zespołów muzycznych, seniorów oraz innych grup nieformalnych.

Wykonawcą zadania jest Firma Przedsiębiorstwo Usługowe „Bus Service” Jerzy Jan Biedulewicz z siedzibą w Augustowie.

Całkowita wartość zadania: 355.470,00 zł.

Kwota pokryta z funduszu sołeckiego: 165.761,26 zł.

 

iveco1 1 iveco1 2 iveco1 3

Plac zabaw w sołectwie Czeremcha-Wieś

Gmina Czeremcha informuje, iż w ramach funduszu sołeckiego zrealizowała zadanie dot. zamontowania urządzeń na placu zabaw w sołectwie Czeremcha-Wieś. Dostawa i zamontowanie urządzeń na gruncie (zestaw, huśtawka ważka i regulamin) nastąpiła w dniu 11.04.2022r.

Celem zadania jest umożliwienie bezpiecznej zabawy dla dzieci mieszkających na terenie sołectwa oraz integracja społeczna.

Wykonawcą zadania jest Firma AVIS Ekologiczne Place Zabaw z siedzibą w Lublinie.

W ramach zadania sporządzono projekt zagospodarowania działki pod plac zabaw wykonany przez Firmę AP Projekt Andrzej Patejuk z siedzibą w Hajnówce za kwotę 861,00 zł brutto oraz została opracowana mapa do celów projektowych wykonana przez Firmę „Geo-Step” Usługi Geodezyjne i Kartograficzne z Bielska Podlaskiego za kwotę 738,00 zł brutto.

Całkowita wartość zadania pokryta z funduszu sołeckiego: 20.419,99 zł.

 

placzczw1

plazczw2