Przebudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej boiska sportowego w Czeremsze

„Przebudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej boiska sportowego w Czeremsze” zrealizowano w ramach
Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”
Cel ogólny: II. Zrównoważony rozwój sfery gospodarczej obszaru LGD  
Cel szczegółowy: II.2 Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej
Przedsięwzięcie: II.2.2 Budowa lub przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

z zakresu budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Kwota dofinansowania 71155,00 zł
Beneficjent
Stowarzyszenie Środowiskowy Klub Sportowy "Kolejarz"
 
1 Kol Krynki 2 Kol Krynki 3 Kol Krynki 4 Kol Krynki
5 Kol Krynki 6 trybuny 7 trybuny 8 trybuny
9 Kol Narewka

Zakup sprzętu ratowniczo–gaśniczego dla OSP Czeremcha-Wieś

DSC 0002 DSC 0003 DSC 0005 DSC 0007

DSC 0009 DSC 0012 DSC 0020

Gmina Czeremcha uzyskała dofinansowanie na realizację zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości  w ramach ogłoszonego dnia 29 września 2017 r. Programu I Priorytetu IIIB „Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem - nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa”

 W ramach projektu zakupiono:

 • Torbę ratowniczą
 • Wysokociśnieniowe poduszki pneumatyczne do podnoszenia o nośności od 50kN do 300kN
 • Osprzęt do zasilania z butli sprężonego powietrza wysokociśnieniowych poduszek pneumatycznych
 • Butlę na sprężone powietrze do poduszek pneumatycznych o pojemności min. 6l

Całkowity koszt zadania: 10380 zł

Całość zakupu przekazano na potrzeby operacyjne Ochotniczej Straży Pożarnej Czeremcha-Wieś.

 

                                                           msprlogo     logo czeremcha

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czeremcha

Gmina Czeremcha informuje, że przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czeremcha” jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Czeremcha, Gmina Czeremcha

Zadanie zostało zrealizowane ze środków finansowych otrzymanych tytułem dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego.

W ramach projektu zakupiono opryskiwacz plecakowy oraz 7 kompletów ubrania koszarowego. Całość zakupu przekazano na potrzeby operacyjne Ochotniczej Straży Pożarnej Czeremcha.
Całkowity koszt zadania: 5000 zł.

 

20180918 080423 20180918 080433 20180918 080455

20180918 080811 20180918 080823  

 

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Czeremcha

belka eu

Gmina Czeremcha z siedzibą przy ul. Duboisa 14, 17-240 Czeremcha. Uzyskała wsparcie z Funduszy Europejskich na projekt nr RPO.05.01.00-20-0257/17 pn. „ Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Czeremcha” objętych umową o dofinansowanie nr UDA-RPPD.05.01.00-20-0257/17 z dnia 18 maja 2018 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Gospodarka Niskoemisyjna , Działanie 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.
Celem projektu jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę mikroinstalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w gospodarstwach indywidualnych na terenie gminy Czeremcha.
Planowanymi efektami realizacji projektu są:

 • Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gminie Czeremcha w zakresie wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej na potrzeby mieszkańców.
 • Spadek emisji szkodliwych substancji do atmosfery w obiektach zlokalizowanych w gminie Czeremcha.
 • Zmniejszenie obciążeń finansowych mieszkańców gminy Czeremcha.
 • Poprawa efektywności energetycznej. 
 • Poprawa jakości życia mieszkańców gminy Czeremcha. 
 • Zwiększenie świadomości społecznej w zakresie oszczędnego i efektywnego wykorzystania energii cieplej i elektrycznej. 
 • Wzrost efektywności wykorzystania zasobów naturalnych.


Wartość projektu: 1 948 931,03 zł
Dofinansowanie: 1 407 542,87 zł