Zbiornik filtracyjno–odparowujący

W miesiącu sierpniu 2020 roku zakończono prace związane z budową zbiornika filtracyjno – odparowującego na działce nr geod. 1138 z odprowadzeniem wód z istniejącej kratki ściekowej w ul. Bocznej na działce o nr 1134 położonej w obrębie Czeremchy. Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego odbywającego się na ul. Fabrycznej oraz ul. Bocznej w Czeremsze. Poprzez realizację zadania rozwiązany został problem tworzących się na jezdni zastoisk wody opadowej. Wartość wykonanych robót wynosi: 30996,00 zł.

IMG 20200811 112238 IMG 20200811 112325 1 IMG 20200811 112339 1 IMG 20200811 112355 1

Rozbudowa drogi powiatowej 1774B

W dniu 18.08.2020 r. rozpoczęły się prace dotyczące rozbudowy drogi powiatowej 1774B na odcinku: granica powiatu (Miedwieżyki)- droga krajowa Nr 66. Remont trasy o długości 1594 m obejmuje: wyrównanie i wzmocnienie istniejącej podbudowy, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, obustronnych poboczy z kruszywa, przebudowa istniejących zjazdów, odmulenie rowów, remont przepustów pod zjazdami oraz wykonanie oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Prace budowlane, które się właśnie rozpoczęły wyniosą ponad 813 tys. zł, z czego 50% pochodzi z Funduszu Dróg Samorządowych. Gmina Czeremcha współfinansuje inwestycję w kwocie 300 tys. zł. Pozostałą część pokrywa Powiat Hajnowski.

DSC 0061  DSC 0063

Zdalna szkoła +

zdalna szkola

DSC 0053

Remont dróg powiatowych na terenie Gminy Czeremcha

W miesiącu lipcu 2020r. w ramach podpisanej umowy pomiędzy Gminą Czeremcha a Powiatem Hajnowskim wyremontowano poprzez wbudowanie w najbardziej uszkodzone nawierzchnie bitumiczne dróg powiatowych na terenie Gminy Czeremcha emulsji asfaltowej oraz kruszywa łamanego. W ramach zrealizowanego zadania wyremontowano odcinki o łącznej długości ok. 9300 mb. Nie jest to oczywiście koniec prac. Kolejne roboty będą prowadzone w ramach dalszych, wspólnie podejmowanych inicjatyw.

IMG 20200707 103520 IMG 20200707 105208 IMG 20200707 105251

IMG 20200707 105508 1 IMG 20200709 093527

Przekazania sprzętu dla ZSP Czeremcha

W dniu 07.07.2020r. oficjalnie został przekazany Zespołowi Szkolno Przedszkolnemu w Czeremsze sprzęt komputerowy pozyskany w ramach zrealizowanego projektu grantowego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, oś priorytetowa III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych w ramach „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego” o numerze: POPC.03.01.00-00-0095/18. Gmina Czeremcha, numer umowy o powierzenie grantu: 5/095/2019.
Wartość zadania wynosi: 84000 zł. Projekt został zrealizowany bez wkładu finansowego Gminy Czeremcha

IMG 20200707 125912 IMG 20200707 125934 1 IMG 20200707 130418