Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Czeremcha

belka eu

Gmina Czeremcha z siedzibą przy ul. Duboisa 14, 17-240 Czeremcha. Uzyskała wsparcie z Funduszy Europejskich na projekt nr RPO.05.01.00-20-0257/17 pn. „ Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Czeremcha” objętych umową o dofinansowanie nr UDA-RPPD.05.01.00-20-0257/17 z dnia 18 maja 2018 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Gospodarka Niskoemisyjna , Działanie 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.
Celem projektu jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę mikroinstalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w gospodarstwach indywidualnych na terenie gminy Czeremcha.
Planowanymi efektami realizacji projektu są:

  • Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gminie Czeremcha w zakresie wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej na potrzeby mieszkańców.
  • Spadek emisji szkodliwych substancji do atmosfery w obiektach zlokalizowanych w gminie Czeremcha.
  • Zmniejszenie obciążeń finansowych mieszkańców gminy Czeremcha.
  • Poprawa efektywności energetycznej. 
  • Poprawa jakości życia mieszkańców gminy Czeremcha. 
  • Zwiększenie świadomości społecznej w zakresie oszczędnego i efektywnego wykorzystania energii cieplej i elektrycznej. 
  • Wzrost efektywności wykorzystania zasobów naturalnych.


Wartość projektu: 1 948 931,03 zł
Dofinansowanie: 1 407 542,87 zł

 

Zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Czeremcha-Wieś, Gmina Czeremcha

Zadanie zostało zrealizowane ze środków finansowych otrzymanych tytułem dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego.

W ramach Projektu zakupiono maszt oświetleniowy oraz dwa przedłużacze. Całość zakupu przekazano na potrzeby operacyjne Ochotniczej Straży Pożarnej Czeremcha-Wieś.
Całkowity koszt zadania: 2000 zł.

 

DSC 0024 DSC 0025 DSC 0022

 

Zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Czeremcha-Wieś, Gmina Czeremcha

Zadanie zostało zrealizowane ze środków finansowych otrzymanych tytułem dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego.
W ramach Projektu zakupiono 12 kompletów ubrań koszarowych 4 częściowych. Całość zakupu przekazano na potrzeby operacyjne Ochotniczej Straży Pożarnej Czeremcha-Wieś.
Całkowity koszt zadania: 3000 zł

DSC 0001 DSC 0004 DSC 0005 DSC 0003

 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czeremcha

Gmina Czeremcha informuje, że przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czeremcha” jest dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część II – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

                                                                                                                  

ZAKUP SPRZĘTU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO DLA OSP CZEREMCHA, GMINA CZEREMCHA

Zadanie zostało zrealizowane ze środków finansowych otrzymanych tytułem dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego.
W ramach Projektu zakupiono: Wentylator oddymiający PVP/GX 100 PAPIN 350 o wydajności 23 500 m3/h. Sprzęt ratowniczo gaśniczy przekazano na potrzeby operacyjne Ochotniczej Straży Pożarnej Czeremcha.
Całkowity koszt zadania: 4000 zł

DSC 0001 DSC 0002 DSC 0003 

DSC 0006 DSC 0007 DSC 0008