Rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1612)

Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania, są dostępne  na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego pod adresem https://puw.bip.gov.pl/wg-uslugi/ oraz w wersji papierowej w siedzibie Urzędu  Gminy Czeremcha.

ankietaTrwają prace nad pierwszą wspólną Strategią Terytorialną dla 28 gmin i 3 powiatów Partnerstwa Południowo-Wschodniego Podlasia, którego Gmina Czeremcha jest członkiem.

Zwracamy się do Państwa – mieszkańców – z prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety. Pytamy w niej o Państwa opinie na temat silnych stron naszej gminy, głównych wyzwań, które przed nami stoją, a także o Państwa pomysły na to, jak możemy to wszystko przekuć w konkretne działania. Zwieńczeniem prac na tym etapie będzie Portret Obszaru Partnerstwa Południowo-Wschodniego Podlasia. Posłuży on jako punkt wyjścia do formułowania strategii rozwoju dla całego obszaru, w tym określenia konkretnych projektów i działań mających ten rozwój wspierać.


Ankieta jest anonimowa i składa się z pięciu pytań. Jej wypełnienie powinno zająć do 10 minut.

LINK do ANKIETY: https://forms.gle/FNNZE7TdwfRL5gBj8


Ankieta będzie dostępna do 31 października 2021 r. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dot. prac nad strategią, prosimy o kontakt na adres: gmina@czeremcha.pl


Dziękujemy za Państwa aktywność. Ważny jest każdy głos – dzięki temu możemy wspólnie kształtować przyszłość naszej gminy.

Wójt Gminy Czeremcha informuje, że została dokonana ocena formalna i merytoryczna złożonych wniosków w związku z realizacją projektu pt. „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Czeremcha” finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii – Typ 4. Projekty grantowe. Poniżej zamieszczamy listę Grantobiorców zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Zapraszamy osoby ujęte na liście do popisania umowy o powierzenie grantu.

Po podpisaniu umowy na powierzenie grantu Grantobiorca przystępuje do wyboru wykonawcy poprzez przeprowadzenie rozeznania rynku tj. przesłanie do minimum 3 przedsiębiorstw zapytania ofertowego według wzoru zamieszczonego poniżej .

Grantobiorca dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty spośród otrzymanych na podstawie  kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym. Z wyboru wykonawcy Grantobiorca sporządza protokół wyboru według wzoru zamieszczonego poniżej.