WAKACJE W MUNDURZE

PLAKAT WAKACJE W MUNDURZEWOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W BIELSKU PODLASKIM ORAZ 14. BATALION LEKKIEJ PIECHOTY W HAJNÓWCE ZAPRASZAJĄ
DO ODBYCIA SZKOLENIA WOJSKOWEGO W RAMACH TERYTORIALNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

„Wakacje w mundurze” to szkolenie realizowane przez
1. Podlaską Brygadę Obrony Terytorialnej. Pomysł jest skierowany do ochotników, którzy chcą zostać żołnierzami, ale ze względu obowiązki szkolne czy zawodowe, mogą stawić się na szkolenia odbywające się jedynie w okresie letnim. Skorzystanie
z takiego rozwiązania pozwala bezkolizyjnie odbyć przeszkolenie wojskowe, bez potrzeby rezygnacji z nauki lub pracy. Forma służby, jaką oferują Wojska Obrony Terytorialnej, czyli terytorialna służba wojskowa, pozwala na zbalansowanie służby z życiem osobistym i zawodowym. Wszystkie osoby wstępujące do WOT mają możliwość rozwijania kompetencji, a przede wszystkim zdobywania nowych kwalifikacji przydatnych na rynku pracy. Szkolenie podstawowe w ramach projektu „Wakacje w mundurze”, nie różni się od innych szkoleń organizowanych w WOT. Nie będzie taryfy ulgowej dla kandydatów, to intensywne ćwiczenia, wymagające dobrej kondycji fizycznej, zaangażowania i dużej dyscypliny. TSW przynieść może za to szereg korzyści, w tym pierwszeństwo przy ubieganiu się o powołanie do służby kandydackiej
w uczelniach wojskowych lub zawodowej służby wojskowej dla osób, które pełniły TSW przez okres trzech lat.

Szkolenie obejmuje zajęcia m.in. z taktyki, strzelania, udzielania pierwszej pomocy, umiejętności przetrwania, regulaminów, kształcenia obywatelskiego itp. Przed rozpoczęciem zasadniczej części szkolenia każda osoba otrzyma pełne umundurowanie. Ukoronowaniem szkolenia będzie uroczysta przysięga wojskowa. Po odbytym szkoleniu ochotnicy staną się pełnoprawnymi żołnierzami służby czynnej - pełnić będą terytorialną służbę wojskową w formie szkolenia rotacyjnego przeprowadzanego weekendowo – tylko 2 dni w miesiącu.

Terytorialna służba wojskowa pełniona rotacyjnie zapewnia również dodatkowe świadczenie pieniężne. Terytorialsi za swoją służbę otrzymują nieopodatkowane wynagrodzenie, które składa się z dwóch stawek: dodatku za gotowość – 411 zł miesięcznie (pod warunkiem powołania na co najmniej dwa dni szkolenia lub innych działań np. kryzysowych) oraz uposażenia, w zależności od stopnia wojskowego, za każdy dzień szkolenia (realizacji zadań). W skali roku, przy założeniu, że żołnierz wypełnił wymagane minimum 36 dni służby (11 x weekend + 14 dni szkolenia zintegrowanego) daje to kwoty:

 • dla szeregowego: 9 149,04 zł,
 • dla kaprala: 9 740,88 zł,
 • dla podporucznika: 11 146,32 zł.

*ważne: powyższe liczby nie uwzględniają dodatków
(m.in. poligonowego, zwrotu kosztów dojazdów i innych).

 

Od niedawna ochotnicy do terytorialnej służby wojskowej mają możliwość bezpośredniego kontaktu z rekruterami z 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej w każdym z czterech miast powiatowych na terenie administrowanym przez WKU w Bielsku Podlaskim. Rekruterami są żołnierze pełniący terytorialną służbę wojskową, którzy bardzo chętnie podzielą się swoim doświadczeniem i udzielą cennych wskazówek dotyczących przygotowania się do szkolenia. Zapraszamy do kontaktu
z rekruterami na podane numery telefonów.

 

Terminy szkoleń:

- 16-dniowe szkolenie podstawowe w okresie 20.08-04.09.2021 r. kierowane do osób bez przysięgi wojskowej i przeszkolenia wojskowego,
- 8-dniowe szkolenie wyrównawcze w okresie 28.08-04.09.2021 r.
dla żołnierzy rezerwy po złożonej przysiędze i odbytym przeszkoleniu wojskowym

 Rekruterzy plakat

Jak złożyć wniosek:

 • e-mailem na adres:
  wkubielskpodlaski@ron.mil.pl
 • listownie na adres:
  Dubiażyńska 2
  17-100 Bielsk Podlaski
 • poprzez platformę EPUAP
 • osobiście w WKU

ZOSTAĆ TERYTORIALSEM! DLACZEGO WARTO?

Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – udział mieszkańców w ankiecie

W związku z przystąpieniem przed Gminę Czeremcha do opracowywania  Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czeremcha na lata 2021-2026 wykonywanego przez firmę EkoFan 2004 Daniel Płoński, informujemy że na terenie naszej gminy w dniach 01 - 21 lipca 2021 r. zostanie przeprowadzone badanie ankietowe w celu uzyskania informacji dotyczących wykorzystania źródeł energii w gminie.

Ankieta dotyczy każdego budynku mieszkalnego, w którym znajduje się źródło ogrzewania.

Wypełnienie ankiety jest konieczne do opracowania rzetelnego Programu Gospodarki Niskoemisyjnej, który w przyszłości umożliwi Gminie pozyskanie środków zewnętrznych na realizację projektów ograniczających emisję CO2.

Wszystkie informacje uzyskane poprzez ankietę zostaną wykorzystane w opracowaniu Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czeremcha na lata 2021-2026. Zebrane informacje nie będą udostępniane publicznie. Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czeremcha na lata 2021 - 2026 zawierać będzie jedynie zestawienia i wnioski z analizy zebranych informacji.

W razie pytań prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Czeremcha, ul. Duboisa 14, 17-240 Czeremcha, tel. 85 6850400 wew. 1, email: gmina@czeremcha.pl

Ankietę prosimy wypełniać jedynie w wersji papierowej – wypełnioną ankietę prosimy dostarczyć do Urzędu Gminy Czeremcha. Ankieta dostępna jest w siedzibie Urzędu (parter) oraz na stronie internetowej www.czeremcha.pl.

Prosimy wszystkich mieszkańców Gminy Czeremcha o współpracę przy wypełnieniu ankiet.

 

UWAGA: NOWY OBOWIĄZEK WŁAŚCICIELI BUDYNKÓW od 1 lipca 2021 r.

Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel budynku mieszkalnego i niemieszkalnego jest zobowiązany złożyć deklarację o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw. Deklarację można złożyć:

albo

 • w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Czeremcha poprzez złożenie odpowiedniego formularza, dostępnego na stronie internetowej https://zone.gunb.gov.pl/ w zakładce: ,,Do pobrania”, na stronie internetowej Gminy Czeremcha https://www.czeremcha.pl/ lub w siedzibie Urzędu Gminy.

 

Informacja o zakończeniu konsultacji w przedmiocie Projektu Strategii i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Czeremcha na lata 2021-2027.

I. Cel konsultacji:

Celem konsultacji  jest  zapewnienie  dialogu  społecznego i wypracowanie propozycji działań  w obszarze  życia społecznego wskazanych w Strategii    Rozwiązywania Problemów Społecznych  Gminy Czeremcha na  lata 2021-2027.

II. Przedmiot konsultacji :

Przedmiotem konsultacji  było rozpoznanie stanowiska   społecznego  w sprawie projektu Strategii  Rozwiązywania Problemów Społecznych  Gminy Czeremcha na  lata 2021-2027.

III. Termin ogłoszenia konsultacji ;

Konsultacje  zostały przeprowadzone w okresie od 15 .06.2021r. do 29.06.2021 r.  zasięg terytorialny obejmował  obszar Gminy Czeremcha.

IV. Forma konsultacji ;

Opiniowanie  projektu Strategii   Rozwiązywania Problemów Społecznych  Gminy Czeremcha na  lata 2021-2027.  zostało  przeprowadzone  poprzez  wypełnienie formularza zgłaszanych uwag . Elektroniczna wersja projektu strategii i  formularza  dostępna była  na stronach  BIP Urzędu Gminy Czeremcha

V. Wyniki konsultacji :

W ogłoszonym terminie  konsultacji  nie wpłynęły żadne uwagi  dotyczące projektu Strategii  Rozwiązywania Problemów Społecznych  Gminy Czeremcha na  lata 2021-2027