Życzenia 2024

zyczenia 2024

Wigilia 2023

wigilia 2023

Remont chodnika na ulicy Szkolnej w Czeremsze

Miło jest nam poinformować, że w dniu 08.12.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Czeremcha Wójt Gminy Jerzy Wasiluk przy kontrasygnacie Skarbnika Mirosławy Kondrackiej - Najbuk podpisał umowę na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Remont chodnika na ulicy Szkolnej w Czeremsze, Gmina Czeremcha” z Wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania prowadzonego w trybie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) – tj. firmą: Przedsiębiorstwo Drogowe Kalinowscy Sp. z o.o. z siedzibą w Hajnówce.

Wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu umowy wynosi 1.013.265,39 zł brutto. 

Wysokość dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi: 810 612,31 zł brutto.

Inwestycja zostanie wykonana w ramach zadania mającego na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, polegające w szczególności na budowie, przebudowie lub remoncie dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów, dróg dla rowerów, przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerów, peronów przystankowych wraz z dojściami do tych peronów.

Termin zakończenia prac budowlanych wynosi 5 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. do dnia 08.05.2024 r.

 

 DSC 1585  DSC 1587

Nagroda Marszałka Województwa Podlaskiego "Razem dla Środowiska"

XI Forum Idei Miast Turystycznych w Supraślu, 7 grudnia 2023 roku, skupiło samorządowców, naukowców i instytucje ochrony dziedzictwa, omawiając wspieranie rozwoju miast i gmin województwa podlaskiego. Głównym punktem było wręczenie Nagrody Marszałka Województwa Podlaskiego "Razem dla Środowiska" dla Gminy Czeremcha za utworzenie Puntu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Czeremsze i działania na rzecz ochrony środowiska. Konferencja koncentrowała się na zasadzie "do no significant harm" (to zasada, której ideą jest minimalizacja lub eliminacja negatywnego wpływu działań na środowisko naturalne) jako kluczowym kryterium dla projektów wsparcia miast i gmin. Uczestnicy dyskutowali nad wspieraniem obszarów przyrodniczo cennych oraz potencjału bioróżnorodności i krajobrazu dla rozwoju turystycznego. Gala zakończyła wydarzenie, w trakcie której wręczono Nagrodę Marszałka Województwa Podlaskiego oraz Nagrodę Kronenberga. To jest sukces całego zespołu – pracowników Urzędu Gminy Czeremcha.

 

 pszok1 1  pszok1 2 pszok1 3  pszok1 4 pszok1 5