Wybieramy Osobowości Roku 2020 w kulturze i nauce, biznesie, samorządności i działalności społecznej. Głosowanie rozpoczęte!

Nominacja Jerzy Wasiluk1

W imieniu Jarosława Jabłońskiego, Redaktora Naczelnego Gazety Współczesnej i Kuriera Porannego mam przyjemność poinformować, że Pan Jerzy Wasiluk otrzymał nominację Kolegium Redakcyjnego do tytułu Osobowość Roku 2020 w kategorii Polityka, samorządność i społeczność lokalna.

 

Szczeguły na https://wspolczesna.pl/wybieramy-osobowosci-roku-2020-w-kulturze-i-nauce-biznesie-samorzadnosci-i-dzialalnosci-spolecznej-glosowanie-rozpoczete/ar/c15-15504619

Głosować można na  https://wspolczesna.pl/p/kandydaci/osobowosc-roku-2020%2C1009329/?groupId=83921

Skwer rekreacyjno-wypoczynkowy

Już niebawem Gmina Czeremcha rozpocznie realizację kolejnego projektu. Tym razem będzie to "Rewitalizacja działek 528 i 573 z przeznaczeniem na skwer ogólnodostępny zlokalizowany pomiędzy ulicami Szkolną a Duboisa w miejscowości Czeremcha". W ramach inwestycji zostanie utworzony skwer rekreacyjno-wypoczynkowy.

Z terenu zostaną usunięte zbędne elementy infrastruktury: stare chodniki, ogrodzenie i budynki. Wykarczowane zostaną zbędne drzewa i krzewy. Powstanie równa i bezpieczna nawierzchnia alejek z latarniami, monitoringiem oraz koszami na śmieci. Zostanie zainstalowana mała architektura w postaci ławek, ławostołów, wiat, kopuł żyworosnących oraz miejsce na ognisko. Przy ulicy zostaną wytyczone ogólnodostępne miejsca parkingowe oraz ustawione stojaki  rowerowe. Zostaną umieszczone urządzenia do zabawy: huśtawki, trampolina, piramida wspinaczkowa, drewniane słupki i podesty, a także ogrodzenie zwiększające bezpieczeństwo dzieci. A to wszystko otoczone trawnikami, rabatami oraz kompozycjami z roślin. Plac będzie udostępniony mieszkańcom Czeremchy i turystom. Będzie także wykorzystywany jako dodatkowa baza do zajęć szkolno-przedszkolnych.

Inwestycja będzie finansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Wartość inwestycji wynosi 694 768,78 zł. Dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych wyniesie 589 703,46 zł.

„Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w Czeremsze” - cz.1

„Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w Czeremsze” - projekt Gminy Czeremcha Nr RPO.06.01.00-20-0026/19 jest realizowany w ramach środków RPOWP 2014-2020

 

Projekt dotyczy modernizacji istniejącego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Czeremsze wraz z wyposażaniem. Obecnie funkcjonujący PSZOK nie spełnia funkcji, o których mowa w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie działania punktów zbierania odpadów. Głównym celem projektu jest wzrost udziału odpadów komunalnych zebranych selektywnie w gospodarstwach domowych, w tym surowców odnawialnych na obszarze gminy Czeremcha. Jednocześnie efektem związanym z  realizacją przedsięwzięciem będzie również  dostosowanie istniejącego PSZOK do wymogów Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Inwestycja będzie służyła poprawie stanu środowiska naturalnego w szczególności wód i gleby poprzez ograniczenie ilości odpadów komunalnych, które w sposób nie kontrolowany mogą trafiać bezpośrednio do środowiska. Wartość ofertowa robót: 2441737,50 zł. Wysokość pozyskanego dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. W ramach zadania wykonane będą m.in. następujące roboty: powstanie nowa hala magazynowa, zakupione zostanie nowe wyposażenie PSZOK, poddana modernizacji zostanie istniejąca kotłownia, przeprowadzone będzie nowe zagospodarowanie terenu wraz z jego odwodnieniem, montażem monitoringu oraz ogrodzeniem jak również nasadzeniami zieleni, powstanie wiata na paliwo do zmodernizowanej kotłowni (eko zrębka drzewna). Planowany termin zakończenia zadania: IV kwartał 2021r..

Rozbiórka budynku ZDZ Rozbiórka budynku ZDZ Rozbiórka budynku ZDZ Rozbiórka budynku ZDZ

Rozbiórka budynku ZDZ Rozbiórka budynku ZDZ Rozbiórka budynku ZDZ Rozbiórka budynku ZDZ

Czeremcha, 03-05.02.2021r.

Ogłoszenie (2)

W związku z panującą pandemią koronawirusa COVID-19 Wójt Gminy Czeremcha Jerzy Wasiluk w porozumieniu z zastępcą Dyrektora SPZOZ w Hajnówce Tomaszem Musiukiem uzgodnił, że w dniu 18.02.2021r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Czeremsze ul. 1-go Maja 77 od godz. 8:30 do 10:30 będzie możliwość wykonania testu w kierunku przeciwciał  SARS-COV-2.  Badanie to wykrywa przeciwciała anty-SARS-CoV-2 , które są wytwarzane w odpowiedzi na kontakt z koronawirusem. Test daje nam informację o tym czy pacjent przebył infekcję (np. pozwala zidentyfikować ozdrowieńców). Nie jest stosowany w diagnostyce aktualnego zakażenia czy oceny leczenia.

Chęć wykonania u mieszkańców Czeremchy testu można zgłaszać  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeremsze, numer tel. 856850129. W razie dużego zainteresowania testami mieszkańców Gminy będziemy uzgadniać kolejne terminy badań

 

 Koszt testu wynosi 60 zł.